Nok en gang er oppstart av Elhub utsatt, denne gang til medio februar 2019. (Illustrasjonsfoto: Istad)

Styret i Statnett har vedtatt at oppstart av Elhub legges til 18. februar 2019. Fremdriften i Elhub prosjektet er god, og de viktigste milepælene denne høsten er nådd. Det gjenstår likevel et omfattende test- og godkjenningsprogram som alle markedsaktører må gjennom før oppstart. Det er viktig at endelig dato for oppstart kan fastsettes med stor sikkerhet, og derfor settes det av mer tid til denne delen av testfasen.

Kilde: Statnett

Styret i Statnett behandlet i slutten av september ny tidsplan for prosjektet, som la opp til oppstart av Elhub 22. oktober 2018. Basert på styrevedtaket fra dette møtet har prosjektet drøftet den nye tidsplanen med kraftbransjen. Innspillene fra bransjen har vært entydige på at det må settes en dato som med stor sikkerhet kan nås, samtidig som mange har påpekt at en eventuell oppstart i siste kvartal i 2018 vil medføre ekstra risiko på grunn av innspurten i AMS-utrullingen. Det har også kommet en del innspill på at det bør settes av mer tid for testing for markedsaktørene. Videre mener bransjen at desember og januar er uegnede tidspunkt for oppstart av Elhub på grunn av årsoppgjør.

– Hvis vi legger til grunn at oktober 2018 er noe for tidlig, så er neste realistiske dato for oppstart 18. februar 2019, sier daglig leder i Elhub Tor B. Heiberg. Den nye datoen innebærer også at kostnadsrammen for Elhub øker med 25 millioner kroner, til 685 millioner kroner. – Det meste av denne økningen skyldes forlenget drift av IT-systemer, samt at ansatte må jobbe lenger på prosjektet enn tidligere forutsatt, opplyser Heiberg.

– Vi har hatt god fremdrift denne høsten. Samtidig opplever jeg at det er en konsensus i bransjen om at det er riktig å sette av den ekstra tiden fra oktober til februar, slik at vi kan være sikre på at alt er på plass og alle ombord når vi starter.

Som tidligere legges det opp til at testing og godkjenning av markedsaktørene starter opp våren 2018. En forutsetning for oppstart i februar 2019 er at alle markedsaktørene er godkjent for bruk av Elhub i løpet av tredje kvartal 2018. Eksakt frist for godkjenning skal vedtas av NVE.

Forslaget til dato for oppstart vil nå oversendes til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som skal forskriftsfeste ny dato for overgang til Elhub.

Bakgrunn

Elhub er et effektiviserings- og digitaliseringsprosjekt for kraftmarkedet. Løsningen vil hver dag samle forbruksdata fra nærmere tre millioner forbrukere og produsenter og prosessere 72 millioner måleverdier for foregående døgn. Deretter skal informasjonen gjøres tilgjengelig for markedsaktørene. 

I tillegg skal Elhub håndtere markedsendringer slik som bytte av leverandør, bostedsflyttinger samt øvrig informasjon relatert til hver forbruker. I stedet for å samle og prosessere denne informasjonen hos og mellom 350 forskjellige aktører, samles det nå på et sted. Den årlige samfunnsøkonomiske besparelsen er beregnet til 200 millioner kroner. 

For strømleverandørene gir Elhub mer presis og effektiv håndtering av kunder, og lavere kostnader, samtidig som de vil kunne tilby nye tjenester. For forbrukere vil Elhub gjøre det enklere å følge opp forbruket og skifte strømleverandører, gi en enklere faktura og tilgang til nye smarte løsninger for å redusere strømforbruket. 

Elhub AS er et heleid datterselskap av Statnett SF.