Forskningsrådet utlyser midler til nye FME-sentre innenfor samfunnsvitenskapelig energiforskning. (Illustrasjon: OED)

Forskningsrådet lyser ut midler til nye sentre innenfor samfunnsvitenskapelig energiforskning.

Kilde: ENERGIX

Utlysningen har en total budsjettramme på om lag 25 mill. kroner pr. år i åtte (5+3) år, det vil si ca. 200 mill. kroner totalt. Det forutsettes at forskningsinstitusjoner, næringsliv og offentlige aktører som er partnere i senteret også bidrar med finansiering. Beregnet start er i 2019/2020.

– Utlysningen er rettet inn mot de store utfordringene på klima- og energiområdet. Vi er avhengige av at forskere, næringsliv og offentlig forvaltning samarbeider om forskning og kunnskapsutvikling for å finne nye løsninger innen miljøvennlig energi. Et FME er en god plattform for å gjøre dette, sier Tone Ibenholt, koordinator for FME-ene i Forskningsrådet.

Søknadsfrister 21. mars og 10. oktober

Første fase av søknadsprosessen er en obligatorisk skisse med frist 3. april 2018.  Kun søkere som har sendt inn skisse innen fristen 21. mars, vil være kvalifisert til å søke i den endelige søknadsfristen. Denne fristen er 10. oktober 2018. Utlysningen er lagt ut på Forskningsrådets nettside, men blir gjort aktiv først seks uker før hver søknadsfrist.

Tematiske prioriteringer

Sentrene skal levere kunnskap som er nødvendig for å løse utfordringer og utnytte muligheter innenfor klima- og energiområdet. Forskningen i sentrene skal ha en bred faglig tilnærming og være relevant for en rekke ulike politikkområder, herunder energi, klima, samferdsel og næringsliv.

Det er søknadens kvalitet som vil være avgjørende for hvilke sentre som blir etablert. Forskningsrådet vil imidlertid også ta hensyn til profilen på den samlede porteføljen av samfunnsvitenskapelig energiforskning.

Kunnskapsplattformer for klimapolitiske virkemidler

Forskningsrådet planlegger også en utlysning med sikte på å opprette 1-3 kunnskapsplattformer for klimapolitiske virkemidler som skal bidra til at Norge når sine utslippsmål. Prosessen vil samkjøres med FME Samfunn-utlysningen, med obligatorisk skisse med frist 3. april og endelig søknadsfrist 10. oktober. Kunnskapsplattformene vil imidlertid være mindre prosjekter over kortere tidsintervall enn FME-ene og utlyst beløp vil være ca. 44 mill. kroner. Denne utlysningen vil publiseres i midten av februar.