Hensynet til rein var utslagsgivende når OED nå har vendt tommelen ned for vindkraftutbygging på to planområder øst for Hovatn i Bygland kommune i Setesdalen. (Illustrasjonsfoto: Tarjei Haugen)

OED har tatt klagene på NVEs konsesjon til Hovatn Aust vindkraftverk til følge, og avslått søknaden fra Hovatn Aust Vindkraftverk AS.

Kilde: OED

Hovatn Aust vindkraftverk var planlagt med en installert effekt på inntil 120 megawatt (MW), fordelt på to planområder øst for Hovatn i Bygland kommune. Årlig produksjon var estimert til rundt 360 gigawattimer (GWh).

Departementet har under klagebehandlingen foretatt en total avveining av alle fordeler og ulemper ved tiltaket. En utbygging av Hovatn Aust vindkraftverk ville medføre et godt tilskudd av ny fornybar kraft, og være av betydning for næringsvirksomheten i regionen. Departementet har i vurderingen imidlertid lagt stor vekt på hensynet til villrein. Planområdet til vindkraftverket ligger innenfor Nasjonalt Villreinområde fastsatt i Regional plan for Setesdal Austhei, Ryfylkeheiane og Setesdal Vesthei (Heiplanen). Etter Heiplanen skal villreinens interesser i nasjonalt villreinområde tillegges stor vekt i all arealforvaltning og saksbehandling.

Det er i departementets vedtak også lagt vekt på at tiltaket kan føre til forringelse av naturmangfold gjennom de potensielle negative virkningene for hubro, samt negative konsekvenser for friluftsliv og landskap. «