Med tilpasset regelverk gjøres det klart for lading av flere elbiler her i landet. (Illustrasjonsfoto: Haakon Barstad)

Skifte til ladbare biler akselererer. Ifølge Norsk elbilforening fantes det 141.951 rene elbiler og 67.171 ladbare hybrider registrert i Norge i 2017.

Kilde: Nelfo

Salg av fossile privatbiler skal opphøre fra 2025 og det er grunn til å anta at privatbilparken blir nærmest fullelektrifisert mellom 2035 og 2040. I tråd med utviklingen skjer det mye på reguleringssiden.

Lovfestet rett til lading
I henhold til den nye eierseksjonsloven gjeldende fra 1. januar 2018 har alle beboere i sameier nå lovfestet rett til å lade elbil. Totalt finnes det om lag 63.000 eiendommer med rundt 500.000 seksjoner. Siden hver husstand i Norge gjennomsnittlig har to beboere, gjelder lovendringen godt over en million boligeiere.

Foreløpig er bare sameier omfattet, men det er sannsynlig at også borettslag, som er omfattet av borettslagsloven, snart vil få samme regler.

Styret i sameiet kan nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn. Det kan handle om brannsikkerhet eller at oppgradering av det tekniske anlegget blir så omfattende at det ikke kan forsvares, for eksempel når nettselskapet krever at brukerne betaler for ny transformator i nabolaget. Oslo Kommune gir støtte til ladeinfratsruktur.

Ladeklare bygg – tilrettelagt for kostnadseffektiv installasjon av ladepunkter
Stortinget gjorde i mai 2017 et vedtak om å be regjeringen vurdere hvordan man kan innføre krav til at nye bygg og bygg som underlegges større ombygginger, skal være ladeklare. Saken ligger nå til behandling hos DiBK, som sammen med  NVE og DSB vurderer hvordan dette kan innarbeides i byggereglene.

Nelfo har gitt innspill 
Ved tilrettelegging for lading av elbil på parkeringsplasser i eksisterende blokkbebyggelse møter man ofte to store kostnadsdrivere. Det er ofte ikke plass i eksisterende tavler og ofte ikke lagt opp føringsveier for elektriske kabler frem til ladepunkt. Det er i tillegg uforutsigbart om bygningens strømforsyning må oppgraderes, og hvilken kostnad som vil påløpe.

Nelfos klare råd er at det må være plass til tavler som tar høyde for lading i tillegg til føringsveier fra tavle til ladepunkt når det bygges nye blokker med parkering, og når eksisterende blokker rehabiliteres. Plass i selve tavlene er også viktig for å sikre kostnadseffektive utvidelser av det elektriske anlegget som må være dimensjonert for at alle parkeringsplasser skal ha strømforsyning for lading.

Veidirektoratets parkeringsforskrift
Parkeringsforskriften stiller krav om lademuligheter på parkeringsplasser der allmennheten tilbys parkering på vilkår, for eksempel mot betaling av avgift eller tidsbegrensing. I henhold til forskriften skulle plassene vært etablert innen 1. januar 2018, men fristen ble utsatt til 1. juli 2018. Visse typer parkeringsområder får samtidig unntak fra kravet om ladeplasser frem til 1. januar 2020. 

Oslo Kommunes parkeringsnorm
I disse dager oppdateres også Oslo kommune sin parkeringsnorm. Et av forslagene er å innføre krav om at minst 50 prosent av parkeringsplassene i nye boligkompleks, omsorgsboliger og studentboliger skal ha lademulighet for elbil. Øvrige plasser skal kunne tilpasses lading senere. For næring og offentlig tjenesteyting, der bilparkering i hovedsak skal tjene de ansatte, gjelder kravet om 50 % lademulighet, mens for øvrige kategorier er kravet 20 %. Det er foreløpig usikkert når parkeringsnormen vil bli vedtatt.