Flere nettselskaper ønsker å samarbeide om felles driftssentral. Nå har NVE utarbeidet et notat som beskriver hvordan dette kan gjøres og hvilke krav som må oppfylles. (Illustrasjonsfoto: Hafslund)

Flere nettselskaper ønsker å samarbeide om felles driftssentral, og har spørsmål om hvordan dette kan gjøres. NVE har laget et notat til bransjen som beskriver hvordan et slikt samarbeid kan være og hvilke krav som må oppfylles.

Kilde: NVE

–    NVE stiller to krav til samarbeid om driftssentraler; Hvert nettselskap som inngår i samarbeidet må ha minst én ansatt som inngår i sentralens bemanning, og hvert selskap må kunne dokumentere gode rutiner for samarbeid mellom driftssentral og nettselskap, sier avdelingsdirektør Ingunn Åsgard Bendiksen.

Driftssentraler med fjernovervåking og fjernstyring har en sentral oppgave i den tekniske driften av kraftnettet. Samtidig er driftssentralene nært koblet til andre driftsoppgaver i det enkelte nettselskap, som feilretting, tilstandskontroll, planlegging og daglig ledelse.

Av hensyn til en samordnet og sikker drift av nettet må driftskontrollfunksjonen styres av det enkelte nettselskap, og kan ikke kjøpes inn som en total leveranse fra en ekstern leverandør. Samtidig er det en fordel at nettselskaper kan få tilgang til en avansert driftssentral. Disse to oppgavene kan løses ved en felles driftssentral der alle selskaper i samarbeidet stiller med egne ansatte som inngår i driften av sentralen, og der det etableres et tett samarbeid mellom sentralen og det enkelte nettselskap.

I et informasjonsnotat til bransjen beskriver NVE hvordan et slikt samarbeid kan organiseres med lokalisering, eierskap, turnus, beslutningsansvar, og internt kjøp og salg av driftstjenester mellom nettselskapene. Det presiseres at den felles driftssentralen ikke er en selvstendig enhet som tar beslutninger og er ansvarlig utad. Ansvaret ovenfor myndigheter og omgivelser ligger hos den enkelte konsesjonær. Notatet omtaler også beredskapskrav og rammer for samarbeide om driftssentraler mellom nett- og produksjonsselskaper.

NVE ber nå om en skriftlig orientering fra alle nettselskaper som har igangsatt eller planlegger felles driftssentraler.