OED utlyser oppdrag om fremtiden til energiforsyningen på Svalbard, her illustrert med Longyearbyen (Fotoi: Tommy Dahl Markussen)

OED utlyser oppdrag om energiforsyningen på Svalbard. Utredningen skal omfatte en bred teknisk- økonomisk mulighetsstudie, med vurderinger av alle realistiske alternativer innenfor det tidsperspektivet som dagens energiløsning legger for gjennomføring.

Kilde: OED

De ulike løsningene skal vurderes opp mot forsyningssikkerhet, bærekraft, klimagassutslipp og kostnadseffektivitet.

Utredningen er det første trinnet i den videre prosessen for å vurdere fremtidig energiforsyning på Svalbard.

– Det er avgjørende at vi får på plass en energiforsyning for bosettingene på Svalbard som gir en forsvarlig forsyningssikkerhet, også i fremtiden. Spørsmålet om energiforsyningen må vurderes i lys av andre prosesser knyttet til den videre utviklingen på Svalbard. Vår prioritet i denne fasen av arbeidet er å få levert en første oversikt over alle realistiske løsninger, som grunnlag for å gå videre i vurderingene, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Utredningen vil pågå frem til sommeren. Mulighetsstudien skal følges opp med en grundigere vurdering av samfunnsøkonomiske nytte- og kostnadsvirkninger for et mindre utvalg alternativer. I denne fasen vil det også være nødvendig å vurdere hensyn utover teknisk-økonomiske egenskapene ved ulike energiløsninger.

Lokalstyret vil involveres i arbeidet med energiløsninger for Svalbard.