NVE rapporterer at det bygges vindkraft som aldri før her i landet. Ved utgangen av 2017 var 7,7 TWh ny kraftproduksjon under bygging. 5,5 TWh av dette er vindkraftproduksjon. (Illustrasjon: TrønderEnergi)

Aldri tidligere har det blitt bygget og satt i drift mer vindkraft i Norge enn i 2017. NVEs rapport «Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging» viser at det samlet var nesten tre ganger så mye fornybar kraft under bygging ved utgangen av 2017 som det var ved utgangen av 2015.

Kilde: NVE

– Hvis alle prosjektene som er under bygging blir satt i drift i tide, vil det mer enn doble Norges bidrag til å nå Norge og Sveriges felles mål om 28,4 TWh ny kraftproduksjon, sier seksjonssjef Mari Hegg Gundersen.

Det er bygget og godkjent 5,2 TWh norsk kraftproduksjon som inngår i målet på 28,4 TWh. Ved utgangen av 2017 var 7,7 TWh ny kraftproduksjon under bygging i Norge, og 5,5 TWh av dette er vindkraftproduksjon. I tillegg er det 16,3 TWh ny kraftproduksjon som har endelig tillatelse til å bygge ut.

Ny kraft ved 4. kvartal 2017

I fjerde kvartal 2017 ble nye 0,5 TWh kraftproduksjon satt i drift. Totalt ble 1,6 TWh ny kraftproduksjon satt i drift i 2017.

I fjerde kvartal 2017 ble det samlet gitt endelig konsesjon eller konsesjonsfritak til 29 vannkraftprosjekter med en estimert samlet årlig kraftproduksjon på 362 GWh og tre vindkraftprosjekter på til sammen 678 GWh. I løpet av 2017 er det sammenlagt gitt endelig tillatelse til 3,3 TWh ny kraftproduksjon.

I fjerde kvartal er det registret satt i drift ett nytt vindkraftverk, syv nye småkraftverk og ett prosjekt med økt magasinkapasitet. Samlet bidrar disse prosjektene med 0,5 TWh ny kraftproduksjon. Sammenlagt ble det satt i drift 0,5 TWh ny vannkraftproduksjon og 1,1 TWh ny vindkraftproduksjon i 2017. Sammenlignet med 2016 er dette en økning på 0,6 TWh og skyldes idriftsettelse av ny vindkraftproduksjon og færre nye vannkraftprosjekter.

Det er nå registrert 7,7 TWh ny kraftproduksjon som er under bygging fordelt på 5,5 TWh vindkraftproduksjon og 2,2 TWh vannkraftproduksjon. I fjerde kvartal hadde vindkraftprosjektene Marker, Kvitfjell/Raudfjell og Hitra 2 byggestart. Sammenlignet med foregående kvartal er det en økning på 1,2 TWh og 1,9 TWh siden utgangen av 2016.

Det er nå 16,3 TWh produksjon som har endelig tillatelse til å bygge ut, men som ikke er registrert som utbygd eller under bygging.

I elsertifikatmarkedet ble det i fjerde kvartal 2017 godkjent 10 anlegg med en samlet årsproduksjon på 767 GWh. Dette fordeler seg på 556 GWh vindkraft, 209 GWh vannkraft og 2 GWh solkraft. I løpet av 2017 ble det godkjent anlegg med en samlet årsproduksjon på 1,9 TWh. Siden oppstarten i 2012 er det godkjent 8,4 TWh norsk produksjon i elsertifikatmarkedet, hvorav 5,2 TWh inngår i Norge og Sveriges felles mål om 28,4 TWh ny kraftproduksjon.