Statkraft kan juble over et 2017-resultat blant de beste noensinne, her illustrert med åpningen av nye Nedre Røssåga kraftverk i oktober 2016. (Foto: Statkraft)

Statkraft oppnådde et underliggende driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 4786 millioner kroner i fjerde kvartal 2017. Dette var 115 millioner kroner høyere enn i tilsvarende periode i 2016.

Kilde: Statkraft

Resultat etter skatt endte på 5317 millioner kroner, en økning på 4569 millioner kroner sammenlignet med samme kvartal i 2016. Det sterke kvartalsresultatet var preget av solid underliggende drift, gevinster fra salg av havvindparker og reversering av tidligere nedskrivninger.

Gjennomsnittlig nordisk systempris i kvartalet var 30,6 EUR/MWh, en nedgang på 11 prosent sammenlignet med prisnivået i samme periode i 2016. Statkrafts totale kraftproduksjon var 17,3 TWh, en nedgang på ni prosent sammenlignet med det uvanlig høye produksjonsnivået i fjerde kvartal i 2016.

– Vi er veldig fornøyde med det beste resultatet siden 2008. Det reflekterer solid underliggende drift og vellykkede transaksjoner, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Økt behov for fleksibilitet i Tyskland og bedre utsikter for fremtidig gass-til-kraftmargin førte til en reversering av nedskrivninger på 914 millioner kroner relatert til gasskraftverk.

Statkraft har solgt eierandelen på 40 prosent i havvindparken Sheringham Shoal og eierandelen på 50 prosent i havvindprosjektet Triton Knoll. Bokført gevinst for disse transaksjonene var 3061 millioner kroner. I tillegg har Statkraft inngått en avtale om å selge eierandelen på 30 prosent i havvindparken Dudgeon. Transaksjonen forventes å bli sluttført i løpet av første kvartal 2018. Transaksjonene er i tråd med Statkrafts strategi om å selge seg ut av alle engasjementer innen havvind.

– Salget av havvindparkene og den nye langsiktige utbyttemodellen vil forbedre selskapets finansielle kapasitet. Sammen med forbedringsprogrammet vil dette gi oss et solid fundament for videre vekst innen fornybar energi, sier Rynning-Tønnesen.

Statkraft satser videre på nye forretningsmuligheter innen vann-, vind og solkraft samt andre fornybare energiløsninger. Silva Green Fuel, et selskap eid av Statkraft og Södra, har besluttet å bygge et demonstrasjonsanlegg for andre generasjons biodrivstoff i Norge.

Statkraft har inngått en ny langsiktig kraftsalgsavtale med Eramet i Norge. Kontrakten løper fra 2021 til 2030 med et totalt volum på 8 TWh. Avtalen bekrefter Statkrafts posisjon som en konkurransedyktig kraftleverandør til norsk industri og vil ha en stabiliserende effekt på Statkrafts inntekter.

Styret i Statkraft AS har vedtatt endelig årsregnskap for Statkraft AS konsern for 2017. For året 2017 hadde Statkraft en kraftproduksjon på 62,6 TWh, en nedgang på 5 prosent fra det rekordhøye nivået i 2016. Gjennomsnittlig systempris på Nord Pool var 29,4 EUR/MWh, en økning på 9 prosent fra 2016. Underliggende EBITDA var på solide 14 432 millioner kroner mot 12 705 millioner kroner i 2016. Betydelige gevinster fra transaksjoner ga positive bidrag i 2017. Resultatet før skatt endte på 15 693 millioner kroner og resultatet etter skatt ble 11 732 millioner kroner.

Statkraft AS sin årsrapport for 2017 blir offentliggjort 28. februar 2018.