OED har sluttbehandlet konsesjonssøknader om fire småkraftverk. Et fikk ja og tre fikk nei. (Illustrasjonsfoto: Agder Energi)

Olje- og energidepartementet har fattet vedtak i fire vannkraftsaker i Aust-Agder, Nordland og Hedmark. Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon og vilkår for Harstveitbekken kraftverk. Søknadene om Ådalen kraftverk, Forsa kraftverk/Forsa settefisk og Hira kraftverk er avslått i samsvar med NVEs vedtak.

Kilde: OED

Harstveitbekken kraftverk i Åmli kommune i Aust-Agder

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Harstveitbekken kraftverk på de vilkår som NVE har satt. Produksjonen i eksisterende Harstveitbekken kraftverk vil øke med om lag 1,0 GWh. Departementet legger til grunn at en utbygging i tråd med NVEs vedtak ikke vil få negative konsekvenser for drikkevannsforsyningen til bygda Harstveit, og har akseptable ulemper for andre interesser.

Ådalen kraftverk i Brønnøy kommune i Nordland

Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om å ikke gi konsesjon til Ådalen kraftverk. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på 5,1 GWh. Departementet mener at Ådalen kraftverk vil ha for store negative konsekvenser for reindrift, landskap og andre interesser, sett opp mot bidraget til ny fornybar energiproduksjon og andre fordeler.

Forsa kraftverk og Forsa settefisk i Ballangen kommune i Nordland

Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om å ikke gi konsesjon til Forsa kraftverk og Forsa settefisk. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på 12,5 GWh og settefiskanlegget kunne produsert 4,3 mill. settefisk per år. Departementet mener at tiltakene vil ha for store negative konsekvenser for naturmangfold, friluftsliv og landskap sett opp mot fordelene.

Hira kraftverk i Stor-Elvdal kommune i Hedmark

Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om å ikke gi konsesjon til Hira kraftverk. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på 3,7 GWh. Departementet mener at Hira kraftverk vil medføre for store negative konsekvenser for biologisk mangfold og landskap i et vernet vassdrag.