SSB anslår at investeringene i kraftforsyning i 2018 vil øke med drøye 20 prosent sammenlignet med 2017, fra 31,4 milliarder til 41,2 milliarder. (Foto: Norges Bank)

Nyeste anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder på en tydelig vekst i 2018.

Kilde: SSB

Oppgangen knyttes hovedsakelig til økte investeringer i olje- og gassnæringen samt kraftforsyning. Endelige tall for 2017 viser et samlet fall på 5,7 prosent.

I investeringsundersøkelsen gjennomført i februar anslås samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2018 til om lag 226 milliarder kroner målt i løpende verdi. Dette tilsvarer en kraftig vekst på over 10 prosent. Oppgangen i 2018 drives av at det indikeres en tydelig vekst innenfor olje- og gassvirksomhet samt kraftforsyning. Høyere investeringsanslag for industrien bidrar også positivt. For mer om investeringene i olje- og gassvirksomhet.

Endelige tall for 2017 viser at samlede investeringer beløp seg til om lag 202 milliarder kroner. Dette nivået er 5,7 prosent lavere enn de utførte investeringene i 2016. Fallet kan tilskrives en nedgang på 9,5 prosent innen olje- og gassvirksomhet. Nedgangen ble dempet av et høyt investeringsnivå innenfor kraftforsyning.

Målt i løpende verdi kom utførte investeringer innenfor kraftforsyning opp i rekordhøye 31,4 milliarder kroner i 2017. Dette er hele 20 prosent mer enn de utførte investeringene i 2016. Et svært høyt investeringsnivå innenfor distribusjonsleddet er hovedårsaken til oppgangen. Installering av smarte strømmålere, samt videre oppgradering av kraftnettet forklarer denne utviklingen. Produksjonsleddet bidrar også positivt med en vekst på 13 prosent. Innenfor denne delnæringen skyldes veksten blant annet utbygging av flere nye vindparker. Nye avskrivningsregler, i tillegg til at frist for å søke el-sertifikater nærmer seg kan delvis forklare veksten i vindkraftutbyggingen.

De nye anslagene for 2018 tyder på fortsatt betydelig investeringsvekst i kraftforsyning. Anslaget for 2018 utgjør nå 41,2 milliarder kroner; 21 prosent over tilsvarende anslag for 2017. Det er særlig veksten i næringen produksjon av elektrisitet som bidrar til oppgangen, men også for distribusjonsleddet ventes det vekst i 2018. Veksten i produksjonsleddet skyldes ytterligere intensivering av vindkraftutbyggingen.