Med godt økonomisk resultat i 2017 har BKK koblet seg til fremtiden og sterkere satsing på innovasjon.

BKKs finansielle stilling er styrket. Samtidig gir lønnsomhetsarbeidet i konsernet synlige effekter. Høyere kraftpris og resultateffekt fra urealiserte kraftkontrakter gir også positive bidrag, viser selskapets foreløpige konsernresultat for 2017.

Kilde: BKK

BKKs konsernresultat for 2017 er på 879 millioner kroner. 2016-resultatet på 1 011 millioner kroner var preget av ekstraordinær gevinstrealisering i størrelsesorden 350 millioner kroner i 2016.

Områdeprisen i 2017 var på 28,8 EUR/MWh mot 24,9 EUR/MWh året før. Vannkraftproduksjonen i 2017 viser en nedgang fra 7 761 GWh i 2016 til 6 947 GWh i 2017.

– Det er gledelig å konstatere at lønnsomhetsarbeidet begynner å gi synlige effekter på resultatet. Det er også oppløftende at selskapets finansielle stilling er styrket etter oppgjøret på 1,4 milliarder kroner for nettanleggene Mongstad-Kollsnes og Kollsnes-Fana som ble mottatt fra Statnett før årsskiftet, sier konsernsjef Jannicke Hilland.

BKKs konsernresultat for 4. kvartal 2017 er 219 millioner kroner, en økning på 25 millioner kroner fra samme tidspunkt i 2016. Økte inntekter fra nettvirksomheten og lavere driftskostnader medvirker til å løfte resultatet. Vannkraftproduksjonen i 4. kvartal 2017 var ni prosent lavere enn i tilsvarende periode i 2016.  Kraftleveringen i BKKs nettområde (regionalnettet) utgjorde 2 730 GWh i 4. kvartal 2017. Dette er en økning på seks prosent sammenlignet med 4. kvartal i 2016.

Norden har i årets siste kvartal vært preget av mer nedbør enn normalt og høy vindkraftproduksjon i både Tyskland og de nordiske landene. Dette har dempet effekten av økte priser på kull og CO2-kvoter. Ved utgangen av kvartalet var den hydrologiske situasjonen i Norden 10 TWh over normalen.

Spotprisen har holdt seg relativt høy med unntak av enkelte perioder med svært høy vindkraftproduksjon. Prisen i vårt område var 14 % høyere enn samme kvartal i 2016. Prisene i terminmarkedet steg videre utover i kvartalet. Terminprisene falt noe tilbake inn mot årsskiftet grunnet bedring i de hydrologiske forholdene i Norden. 

Prisene i elsertifikatmarkedet har steget noe gjennom kvartalet og kontrakter for levering i mars 2018 (frontkontrakter) handles nå for ca. 85 SEK/MWh. Selv om overbalansen i elsertifikatmarkedet vil reduseres i årene fremover, er de 28,4 TWh som var målsetningen, mer enn overtegnet. Det gjøres fortsatt nye investeringsbeslutninger i elsertifikatmarkedet.

BKK har besluttet å redusere aktiviteten i selskaper som erverver, bygger eller drifter vannkraftverk i utlandet. BKK Produksjon har derfor inngått avtale om salg av sin aksjepost (35,1 prosent) i selskapet Agua Imara til Norfund. Dette medfører en verdinedskrivning av aksjeposten på 99,7 millioner kroner.

– Endringene og endringstakten i energibransjen påvirker også BKK. Vi ønsker å være med og forme fremtidens løsninger og forretningsmodeller. Derfor øker vi satsingen på innovasjon. I 2018 er målet vårt å få opp minst tre gode BKK-prosjekter som har potensial til å skape ny forretningsvirksomhet, sier Hilland.

Et annet viktig tiltak for å møte endringene er å bedre lønnsomheten. Effekten av realiserte tiltak i BKKs ambisjon om bedret lønnsomhet på 350 millioner kroner innen 2020 er i henhold til planen.