Enova etterlyser mer innovasjon i energisektoren og avsetter betydelige midler til en konkurranse som skal demonstrere fremtidens energisystem. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

Enova etterlyser mer innovasjon i energisektoren, og setter av betydelige midler til en konkurranse som skal demonstrere fremtidens energisystem.

Kilde: Enova

– Å ivareta og styrke forsyningssikkerheten er svært viktig på veien mot lavutslippssamfunnet. Elektrifiseringen skal fortsette og vi skal skape nye verdier. Da må vi ta i bruk de mulighetene ny teknologi gir oss til å få fart i innovasjonen og skape nye forretningsmodeller, sier utviklings- og markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Store prosjekter

Planene for en storskala demokonkurranse for fremtidens energisystem ble presentert på Enovakonferansen. Enova ønsker å hjelpe fram prosjekt innen tre ulike kategorier som alle skal bidra til å gjøre energisystemet vårt mer fleksibelt og robust:

  1. innovative modeller for effektiv ressursutnyttelse og integrasjon på tvers av energibærere som elektrisitet og termisk varme i kombinasjon med energilagring
  2. smarte løsninger som styrker utnyttelsen av eksisterende infrastruktur og lokal energiproduksjon
  3. nye markedsmodeller som stimulerer til økt utnyttelse av forbrukerfleksibilitet, herunder fleksibilitetsmarkeder

– De fleste pilotene vi ser innen disse temaene er for små. Skal energibransjen få verifisert nytten av å ta i bruk ny teknologi og nye forretningsmuligheter, er det avgjørende at disse demonstreres i stor nok skala og under reelle driftsbetingelser. Vi vet at det krever risikoappetitt og stor investeringsvilje, og Enova er beredt på å bruke de midlene som må til for å utløse slike prosjekter i dette markedet.

Manglende kunnskap

Enova mener at manglende kunnskap og erfaring står i veien for å utnytte mulighetene som vokser fram som en følge av de hurtige endringene i energimarkedet. En konsekvens av dette kan bli at samfunnet i stedet for å dyrke fram smarte løsninger, gjør unødvendig store investeringer basert på dagens teknologi og løsninger.

– Kraftbransjen utfordres nå av digitalisering, smarte bygg, forbrukere som produserer sin egen strøm, og nytt forbruk innen transport og industri. Likevel opplever vi at mange sitter igjen i vante tankemønster og forretningsmodeller de ennå opplever at fungerer godt. Med denne demokonkurransen ønsker vi å nå spydspissene som tør å tenke annerledes. Lykkes vi, kan kunnskapen de tilegner seg spre seg i hele verdikjeden.

Flere steg

Støttetilbudet skal organiseres som en totrinns-konkurranse hvor deltakerne må kvalifisere seg før de kan levere en endelig søknad. Tanken er å få silt ut de prosjektene med størst potensiale og mulighet for å lykkes tidlig, slik at vi unngår å bruke mye ressurser på initiativ med liten sjanse for å lykkes. Det vil spare både potensielle søkere og Enova for unødig arbeid. På den annen side er Enova forberedt på å bruke betydelige ressurser på de prosjektene vi velger å gå videre med.

– Vi skal fylle rollen som risikoavlaster. Det betyr at vi er på jakt etter prosjekter med høy risiko og tilsvarende høy nytte hvis de lykkes, det betyr samtidig at vi vil komme til å støtte prosjekter som ikke lykkes i markedet. Men den risikoen skal vi ta, og vi vil uansett utfall kunne høste nyttig erfaring, sier Leistad.

Detaljene i konkurransen vil bli presentert når konkurransen formelt åpner i løpet av første kvartal i år.