Troms Kraft sliter fortsatt med ettervirkningene av Kraftkultur-skandalen i Sverige, men fundamentet under virksomheten blir stadig mer solid.

Konsernregnskapet i Troms Kraft for 2017 viser et overskudd før skatt på MNOK 163 mot MNOK 379 året før. Regnskapet for 2017 preges av at inntektsrammen for nettvirksomheten var på et lavt nivå og betydelig lavere enn i 2016.

Kilde: Troms Kraft

Resultatet fra produksjonsvirksomheten er imidlertid forbedret, i hovedsak som følge av høyere produksjon enn året før.

Strømsalgsvirksomheten i Norge leverer et godt resultat i 2017. Resultatnedgangen i 2017 sammenlignet med 2016 skyldes hovedsakelig engangseffekten ved salget av aksjeposten i Kvænangen Kraftverk AS i 2016.

Konsernets årsresultat for 2017 er MNOK 75 etter skatt, mot MNOK 288 året før. – Det vi er mest fornøyd med er at resultatet fra den underliggende driften er godt til tross for et svakt år for nettvirksomheten. Arbeidet med effektivisering og forbedring av driften i konsernet har hatt fokus i 2017, og dette arbeidet vil fortsette i 2018, sier konsernsjef Semming Semmingsen.

 – Styreleder Inge K. Hansen uttrykker også tilfredshet med årsresultatet. Resultatet i 2017 bekrefter at Troms Kraft igjen er tilbake i en normalsituasjon. 2018 blir et spennende år for selskapet med blant annet fusjonssamtaler med Hålogaland Kraft AS.

Styret anbefaler at det ikke utbetales utbytte for 2017. Selskapet vil imidlertid starte tilbakebetaling av ansvarlige lån til eierne allerede i 2018, MNOK 30 til Troms fylkeskommune og MNOK 20 til Tromsø kommune.