Antall skader i kraftnæringen holder fortsatt for høyt nivå, men fraværsdagene ble færre i 2017. (Illustrasjonsfoto: Ann Iren Jamtøy/ NTE)

HMS-statistikk fra kraftnæringen i 2017 viser at antall fraværsdager som følge av skade har sunket kraftig, men at antall skader fortsatt holder seg på et for høyt nivå.

Kilde: Energi Norge

Nøkkeltallsrapporten som utarbeides årlig av Kantar TNS på oppdrag fra Energi Norge, viser at antall fraværsdager som følge av skade har gått kraftig ned i 2017. Antall fraværsdager per million arbeidstimer ga i 2017 et resultat på 59,8 dager, det er en betydelig nedgang fra 84,1 dager i 2016. 

– Dette er veldig bra. Reduksjonen i antall fraværsdager kan tyde på at vi har blitt bedre til å tilrettelegge for at folk kommer tilbake på jobb, sier HMS-rådgiver Kristin Reitan i Energi Norge. 

Sykefraværet i næringen har også holdt seg stabilt lavt i 2017, med 3,8 prosent. Det er 0,1 prosent lavere enn i 2016.

Svak nedgang i skadetall

Energi Norges styre vedtok i 2014 en visjon om null skader, og samtidig et mål om en årlig reduksjon av skadetallene i kraftnæringen med 15 prosent. Her ser vi dessverre kun en svak nedgang i året som gikk. I 2017 var det 121 skader som førte til fravær, det et er bare 15 færre enn i 2016. 

– Det er skuffende at skadetallene ikke har gått mer ned, men vi fortsetter å ha fokus på sikkerhetskultur og det langsiktige arbeidet med nullvisjonen. Vi jobber fortsatt med opplæringsverktøyet likehel for å bidra til at situasjonen skal bli bedre, påpeker Reitan.

Antall registrerte skader med og uten fravær økte noe, etter to år med nedgang. Kombinasjonen av noe færre ansatte representert i statistikken og noen flere skader registrert inn kan være årsaken. Det er også i år registrert to dødsulykker i næringen, begge hos underleverandører.

God innrapportering

Videre viser årets statistikk at det i innrapporteringen av uønskede hendelser hos selskapene er en positiv trend. Innrapporteringen økte med 8 prosent i 2017.

– Dette kan bety at det er økende fokus på innrapportering ute hos selskapene. Når fokuset på rapportering er høyt kan det også føre til at terskelen blir lavere for å melde fra om skader. Dette kan kanskje være en av forklaringene på den lave nedgangen i statistikken over skadetall, men det er ingen unnskyldning, avslutter Reitan.

Strukturelle endringer

Årets HMS-statistikk tyder også på at kraftbransje er i en strukturell endring. Det har skjedd mye på sammensetningen av selskapene det rapporteres på. Dette gjelder blant annet omorganisering, sammenslåing og omstilling. Disse endringene kan ha påvirket tallene i undergruppene, men gir ikke utslag på hovedtallene for næringen.

Resultatene i rapporten baserer seg på innrapporteringer av HMS-tall fra 72 personer på vegne av 143 bedrifter og/eller underselskaper. Disse representerer 14.460 ansatte, noe som omfatter totalt 69 prosent av alle ansatte i kraftnæringen (SSB).