Esivere, med en produksjonskapasitet på 8 MW, er en av vindparksatsingene til Vardar i Estland. (Foto: Vardar)

Regnskapet i Vardar for 2017 er preget av negativ verdiutvikling på inngåtte sikringsderivater knyttet til valuta. Konsernet avlegger et resultat etter skatt på 74 millioner kroner, mot 189 millioner kroner i 2016.

Kilde: Vardar

2017 ble et nytt rekordår for vindkraftproduksjonen i Baltikum, og segmentet vind/bio utland bidrar med størst resultatandel i Vardars konsernregnskap. Omsetningen i konsernet nådde 1 120 MNOK.

Endringen fra 2016 kommer hovedsakelig av negativ utvikling på sikringsinstrumenter og økt skattekostnad. Underliggende drift i 2017 har i segmentene vannkraft, vind/bio utlandet, vindkraft Norge/Sverige og bioenergi vært god.

Vardar er et energiselskap med fokus på fornybar energi fra vann, vind og bio, og har investeringer i Norge, Sverige og de baltiske landene. Store deler av investeringene og omsetningen av kraft er knytte til euro som valuta.

Vardar er et energikonsern der Buskerud Fylkeskommune eier samtlige A-aksjer. I tillegg eier kommunene i Buskerud B-aksjer. Konsernet har hovedkontor i Drammen.