Etter oppfordring fra flere av sine medlemskommuner tar LVK (Landsforeninga for Vassdragskommunar) initiativ til samordning av ensartet takstpraksis for nettanlegg.

Etter oppfordring fra flere medlemskommuner har LVK tatt inititativ for å bistå kommunene med en samordning, for å sikre en mest mulig ensartet takstpraksis av nettanlegg. Initiativet er en følge av Høyesterett dom 26. juni 2017 i Statnett II-saken at det er hvor Høyesterett påpeker som et viktig hensyn at det etableres like standarder for verdsettelse av nettanlegg kommunene imellom.

Kilde: LVK

Det er kraftlinjer i alle medlemskommunene og LVK oppfordrer alle til å delta i samordningen. Også kommuner som ikke er medlemmer av LVK kan delta.

Hensynet til ensartet takstpraksis gjelder for alle nettanlegg, uavhengig av eierskap

Behovet for samordning av takstpraksis gjelder ikke kun for kraftlinjer og andre nettanlegg eid av Statnett. De samme hensyn som taler for ensartet takseringspraksis av kraftlinjer i sentralnettet gjør seg gjeldende for nett eid av andre selskaper og for nettanlegg i regional- og distribusjonsnettet. 

Også kommuner som ikke har mottatt klager bør gjennomgå takstene på sine nettanlegg

Høyesterett konkluderer i dommen med at den mest anvendte takseringsmetoden over 35 år for kraftlinjer i sentralnettet, med såkalte progressive metode, er ugyldig. Høyesterett oppstiller istedet en ny retningslinje om at nettanlegg skal avskrives linært over levetiden. Av premissene fremgår at i mangel av andre holdepunkter skal levetiden normalt settes til 70 år.

Etter hva LVK kjenner til, var det på domstildspunktet ingen kommuner som hadde takster som samsvarte med Høyesteretts nye retningslinje. I de fleste tilfelle hvor det er benyttet lineære avskrivninger, er det brukt enten kortere eller lengre avskrivningstid. Dette tilsier at også kommuner som ikke har mottatt klager bør gjennomgå takstene for å vurdere om det er behov for å gjøre endringer. Dersom kommunen har anvendt en kortere avskrivningsperiode, vil taksten kunne være for lav. Og motsatt, er det anvendt en lengre tidsperiode, kan takstene være for høye. 

Formålet med samordningen

Høyesterett tar i dommen ikke stilling til kke hvorvidt grunnen skal avskrives. Videre tar Høyesterett heller ikke stilling til avskrivningstiden for trafostasjoner eller andre nettanlegg enn kraftlinjene i sentralnettet. Samordningsprosjektet har som formål å sikre en mest mulig ensartet praksis for alle de ulike nettanleggene, slik at like tilfelle behandles likt. Som ledd i dette arbeidet foretas det både en faktisk kartlegging og rettslig gjennomgang av de felles problemstillingene som ikke er avklart i dommen, blant annet om retting mv. Ved at kommunene samordner seg, sikrer man en bred gjennomgang av sakens faktisk og rettslig spørsmål.

En annen side av fellesprosjektet er at kostnadene til utredningene blir lavere ved at utgiftene deles på flere. Så langt har nær 100 kommuner sluttet seg til samordningsprosjektet. Deltakelsen faktureres med en fastpris.