Skagerak Kraft har fått grønt lys fra OED til å bygge Gjuvåa småkraftverk i Tuddal i Hjartdal kommune i Telemark, her illustrert med øvre del av bekkekløfta i elva. (Foto: Bjarne Guddal)

OED har fattet vedtak i fire vannkraftsaker i Telemark, Trøndelag og Sogn og Fjordane. Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon og vilkår for Gjuvåa kraftverk og Bøla kraftverk. Søknadene om Neselva II kraftverk og Djupsåna kraftverk er avslått i samsvar med NVEs vedtak.

Kilde: OED

Gjuvåa kraftverk i Hjartdal kommune i Telemark

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Gjuvåa kraftverk. Kraftverket kan bidra med en årlig produksjon på om lag 14,1 GWh. Departementet mener at en utbygging i tråd med NVEs vedtak vil ha akseptable ulemper for naturmangfold, landskap og andre interesser.

Bøla kraftverk i Steinkjer kommune i Trøndelag

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Bøla kraftverk. Kraftverket kan bidra med en årlig produksjon på om lag 5,6 GWh. Departementet mener at en utbygging i tråd med NVEs vedtak vil ha begrensede og akseptable ulemper for reindrift, naturmangfold og andre interesser.

Neselva II kraftverk i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane

Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om å ikke gi konsesjon til Neselva II kraftverk. Kraftverket kunne i tråd med sist fremlagte planer bidratt med en årlig produksjon på 17,7 GWh. Departementet mener at Neselva II kraftverk vil ha for store negative konsekvenser for naturmangfold og andre interesser vurdert opp mot fordelene ved prosjektet.

Djupsåna kraftverk i Drangedal kommune i Telemark

Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om å ikke gi konsesjon til Djupsåna kraftverk. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på 4,8 GWh. Departementet mener at hensynet til verneverdiene i Gautefallelva som er vernet i Verneplan for vassdrag taler imot at det gis konsesjon.