I værharde Lofoten har Lofotkraft lagt frem et godt økonomisk resultat for 2017. (Illustrasjonsfoto: Tore Halvorsen)

Lofot-konsernet hadde i 2017 et overskudd etter skatt på kr 61,5 millioner, mot kr 70,7 millioner i 2016. Resultatet er noe lavere i forhold til fjoråret, noe som i hovedsak skyldes at en fikk en resultateffekt i 2016 på salget av Kanstadlinja til Statnett, samt at bransjen innenfor nettvirksomheten har hatt noe strammere rammevilkår enn i 2016.

Kilde: Lofotkraft

2017 har vært preget av et meget høyt aktivitetsnivå og konsernet har totalt investert 367 millioner kroner. Av dette er det investert 332,5 millioner i komponenter i ledningsnett, 15,8 millioner kroner i utbygging av høyhastighets fiberbredbånd, 3,1 millioner i produksjonsvirksomheten, og 15,5 millioner kroner i øvrige virksomheter.

Nettvirksomheten i Lofotkraft AS har et overskudd etter skatt på 32,3 millioner kr i 2017, mot et overskudd på 63,9 millioner kr i 2016. Gjennom 2016 ble det gjennomført en omfattende prosess for å få på plass en strategisk finansiell medeier i nettvirksomheten. Som et resultat av dette ble det i november 2016 gjennomført en rette emisjon i Lofotkraft AS mot Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap (KLP) tilsvarende 15% av aksjene i selskapet.

Konsernets oppnådde i 2017 gode resultater i alle virksomhetsområder som selskapet er engasjert i. Engasjement innenfor installasjon (Hovdan/Wangsvik) viser gode resultater på totalt 8,2 mill kr, og i Polar Kraft AS (tidligere Kraftinor) oppnådde Lofotkraft en resultatandel på 13,7 mill kr, som er det høyeste siden selskapet ble dannet i 1998. Lofotkraft Bredbånd AS har et resultat på 10,3 mill kr, som er historisk høyt, mens Lofotkraft Produksjon AS har et resultat på 1,7 mill kr.

Konsernets bokførte totalkapital utgjorde pr. 31.12.2017 kr. 1 840 millioner, med en egenkapitalandel på 44 %.

Styret fremmer forslag til Generalforsamlingen om å betale ut 10 millioner kr i utbytte, som er i tråd med vedtatt utbyttestrategi. I november 2017 ble det i tillegg betalt ut et ekstraordinært utbytte på 18 mill kr. 

Lofotkraft er et konsern med Lofotkraft Holding AS som morselskap. Aksjene i Lofotkraft Holding AS eies av kommunene i Lofoten med følgende fordeling: Røst 2%, Værøy 3%, Moskenes 6,5%, Flakstad 6,5%, Vestvågøy 41% og Vågan 41%. De operative virksomheter er organisert i datter- og deleide selskaper av Lofotkraft Holding AS.