KS Bedrift er positive til må-regler om anleggsbidrag. (Foto: KS Bedrift)

KS Bedrift Energi er i hovedsak støttende til NVEs forslag knyttet til anleggsbidrag, men vi mener flere grep må tas.

Av: Audun Kolstad Wiig, KS Bedrift

KS Bedrift Energi har sendt svar på NVEs høring om anleggsbidrag. Hovedforslagene i høringen er at selskapene fremover må ta anleggsbidrag på alle nettnivåer, at adgangen til bunnfradrag fjernes, og at tiårsregelen blir bindene.

«Vi stiller oss i utgangspunktet positive til at anleggsbidrag blir en må-regel for nettselskapene. Det er et godt prinsipp at kunden som utløser investeringen også betaler for den, ettersom det skal investeres for betydelige summer i nettet i årene fremover», kommenterer Asle Strand, direktør i KS Bedrift Energi.

Samtidig påpeker vi i høringssvaret enkelte svakheter i forslaget. Blant annet bør det åpnes for å gi mindre bunnfradrag, ettersom de administrative kostnadene ved å drive inn anleggsbidraget kan overstige verdien på investeringen. NVE vil også sette et tak på 15% på hvor mye kunden skal betale for overskridelser, noe vi stiller oss kritiske til.

«Samtidig tydeliggjør denne høringen et behov for å gjennomgå hvordan anleggsbidrag slår ut i selskapenes inntektsramme. Når selskapene må ta anleggsbidrag må NVE også ta grep for å hindre at det slår uheldig ut på effektivitetsmåling», kommenterer Strand.