Fra venstre: Meierisjef Jan Heggem, Knut Arve Tafjord fra Tafjord Kraftvarme og teknisk leder Ronald de Koning, TM Ålesund. (Foto: Aleksander Worren)

Med ny banebrytende teknologi kan TINE Meieriet Ålesund nå erstatte olje og naturgass med fjernvarme og redusere CO2-utslippene med 66%. Nye varmepumper, basert på Stirling-teknologi, skal produsere vanndamp av varmt vann fra energigjenvinningsanlegget på Grautneset.

Kilde Tafjord Kraftvarme

Det er selskapet Olvondo Technology som har gått sammen med Tafjord Kraftvarme (TKV) og TINE Meieriet Ålesund for å utnytte ny teknologi.

Banebrytende prosjekt
Prosjektet i Ålesund er banebrytende av flere grunner. Dette er første gang i Norge at fjernvarme benyttes som kilde til dampproduksjon for industriprosesser. Også forretningsmodellen er ny. Olvondo Technology selger ikke varmepumpeteknologien, men tar i stedet rollen som tjenesteleverandør og leverer energi i form av damp til meieriet på en langsiktig kontrakt.

Knut Arve Tafjord i TKV mener denne type samarbeid er unikt i internasjonal sammenheng.

– Med dette samarbeidet bringer vi en helt ny grønn mulighet til industrien, også internasjonalt. Det er vi veldig stolte av! At vi i tillegg nå kan koble til en stor kunde som har et jevnt forbruk hele året er veldig bra. Slike kunder er viktige for oss og vil øke energiutnyttelsesgraden ved anlegget vårt, sier han.

Bidrar til 5 % reduksjon i TINEs totale CO2-utslipp
Til nå har TINE Meieriet Ålesund hatt et årlig dampforbruk på 12 GWh basert på naturgass. Bytte av teknologi vil ha stor klimabetydning. Løsningen fører til at utslippet av CO2 reduseres med 66%. TINE har mål om at hele produksjonen skal baseres på 100% fornybar energi innen 2023.

TINE tar nå ytterligere et skritt i klimavennlig retning. Meierisjef ved TINE Ålesund, Jan Heggem, forteller at TINE på landsbasis har som mål å kutte utslippene av klimagasser med 30% innen 2020.

– Reduksjonen i utslippene som vi vil få her i Ålesund i samarbeid med TKV, vil alene innebære hele 5% reduksjon av TINE sine totale utslipp av klimagasser, sier han.

TINE Meieriet Ålesund er et stort og viktig anlegg i TINE-sammenheng og har hatt naturgass som energikilde, sammen med strøm, siden 2006. Med den nye løsningen inntar meieriet nå en langt renere tilværelse.

Unik teknologi
Teknologien er unik ved at den kan benyttes både til strømproduksjon og som varmepumpe. SPPs teknologi erstatter tradisjonelle olje, gass, eller el-fyrte dampkjeler og muliggjør betydelige reduksjoner i utslipp av klimagasser gjennom gjenbruk av spillvarme eller som i prosjektet hos TINE Meieriet Ålesund; ved å åpne for bruk av helt nye energikilder som fjernvarme til dampproduksjon.