Til Forskningsrådet er det innkommet 100 søknader til utlysning av 100 MNOK til forskerprosjekter på bioøkonomi. Midt i desember vil tildelingene være klare. (Illustrasjonsfoto: Treteknisk)

Søknadene som kom inn til søknadsfristen 12. september skal nå vurderes av internasjonale fageksperter. Vedtak om tildeling skal etter planen gjøres i midten av desember 2018.

Kilde: ENERGIX

Forskningsrådet mottok 100 søknader til utlysningen 100 millioner til forskerprosjekter på bioøkonomi. Det ble totalt søkt om 944 millioner kroner.

I utlysningen ba vi om søknader som vil bidra til mer effektiv, bærekraftig og lønnsom utnyttelse av fornybare biologiske ressurser og økt verdiskaping, spesielt gjennom synergier på tvers av næringer, sektorer og fagområder. Utlysningen er et samarbeid mellom programmene BIONÆR, HAVBRUK2, MARINFORSK, BIOTEK2021, ENERGIX og SAMKUL. 

Det var mulig å søke på to ulike deler, hvor det i del 1 er satt av inntil 40 av de 100 millionene til prosjekter innenfor BIONÆRs ansvarsområder. Til del 2 er det satt av 60 millioner til fellesutlysningen mellom alle de seks programmene (BIONÆR, HAVBRUK, MARINFORSK, BIOTEK2021, ENERGIX og SAMKUL). Søknader som krysser sektorer, næringer og/eller verdikjeder vil bli prioritert i søknadsbehandlingen.

Utlysningen gjelder forskerprosjekt med varighet på 3-4 år. Det tas sikte på å innvilge 10-15 prosjekter, hver med en ramme innenfor 6-10 millioner.

Videre prosess

Søknadene skal nå gjennom en administrativ forhåndsvurdering. Deretter sendes søknadene til vurdering hos internasjonale fageksperter. I begynnelsen av november møtes ekspertene for å diskutere og rangere søknadene. Et programstyreutvalg med medlemmer fra styrene til programmene som deltar, fatter vedtak i desember om hvilke prosjekter som skal finansieres. Så fort beslutning om tildeling foreligger, vil det bli publisert en liste over prosjektene som får tildeling på våre nettsider.