Bakgrunnen for saken er en dødsulykke under arbeid for Statnett i 2016. DSB fant da at ansvarlig for sikkerhet manglet godkjenning, her illustrert med faksimile fra fagbladet Energiteknikk nr. 6-18.

DSB ber Statnett om å dokumentere at de har fulgt opp pålegget om å stille kvalifikasjonskrav i henhold til forskriftene til dem som utfører sikkerhetsarbeid på elektriske anlegg.

Pålegget fra DSB har bakgrunn i en dødsulykke under linjearbeid i Vest-Agder våren 2016.

Direktoratet foretok et dokumenttilsyn i Statnett og deres entreprenør Dalekovod, og de to selskapene fikk frist til 30. mai i fjor med å lukke avviket. Vedtaket ble imidlertid anket til Justisepartementet.

I sommer kom departementets avgjørelse, DSB fikk medhold i deres tolkning av forskriftene. Statnett og Dolekovod fikk ny frist til  30. september med å lukke avviket, det vil si å sørge for at leder for sikkerhet har de nødvendige kvalifikasjoner.

I et til DSB datert 9. september skriver Statnett til de har tatt vedtaket fra DSB og departements avgjørelse ”til etterretning, og har innarbeidet ny praksis for godkjenning av leder for sikkerhet”. Det fire linjer lange brevet er undertegnet av advokat Steinar Parelius i juridisk avdeling.

DSB er ikke fornøyd med denne tilbakemeldingen. I et brev datert 15. oktober ber direktoratet om å få oversendt rutiner for den nye praksisen Statnett har innarbeidet for godkjenning av leder for sikkerhet.

I brevet ber regionsjef Bjørn I Bråthen, leder for Tilsynsregion Sør-Norge, om å få tilsendt en oversikt med en rekke punkter, blant annet over Statnetts pågående prosjekter i regionen.

Fagbladet Energiteknikk har hatt flere fyldige omtaler av denne saken, senest i forrige utgave av bladet etter at Statnett og deres entreprenørselskap Dalekovod tapte ankesaken.