Arkivfoto.

NVE har beregnet foreløpige inntektsrammer for 2019. Samlet inntektsramme er på 17,6 milliarder kroner for alle nettselskapene eks. Statnett SF. Varsel om inntektsramme for alle selskaper blir sendt i starten av desember.

Kilde: NVE

Nøkkeltall for inntektsrammen 2019

  • Samlet inntektsramme: 17,6 mrd kr
  • Samlet kostnadsgrunnlag: 18,8 mrd kr
  • Rekalibreringsbeløp: -1,2 mrd kr

«Grunnlagsdata» viser rådataene som inngår i inntektsrammeberegningen. «Resultater – foreløpig beregning» viser inntektsramme, kostnadsgrunnlag, og resultat fra sammenlignende analyser per nettselskap.

Forutsetninger for 2019

  • Referanserente med foreslåtte endringer i rentemodell: 5,82 %
  • Referansepris på kraft: 384,4 kr/MWh
  • KPI2017/2019: 1,045 (til justering av KILE-kostnad)
  • KPI-lønn2017/2019: 1,062 (til justering av D&V-kostnad)

Om referanserente for 2019

Sommeren 2018 foreslo vi enkelte endringer i modellen for beregning av referanserente (se nyhetssak). Vi har fått flere innspill på forslaget, og vi skal konkludere på endringer i desember 2018. Vi har beregnet varsel for 2019 med referanserente basert på de foreslåtte endringene. Les mer om referanserenten her.

Resultatene vi nå publiserer er basert på referanserenten beregnet etter foreslåtte endringer i rentemodellen (på 5,82 prosent). For sammenligning viser vi total inntektsramme beregnet med referanserente basert på dagens modell (på 6,25 prosent) i en egen kolonne.  

Differanse mellom inntektsramme 2017 og faktiske kostnader 2017 (rekalibrering)

Vi har beregnet differansen mellom de estimerte kostnadene i inntektsrammene for 2017 og selskapenes faktiske kostnader i 2017. Beregningen viser at inntektsrammene for 2017 var for høye. Differansen blir trukket fra inntektsrammen for 2019, og er på 1,2 mrd kr (inkludert renter) på bransjenivå.

Merk at Statnett Rogaland, som fikk inntektsramme for 2017, er holdt utenfor beregningen av rekalibreringsbeløpet. Dette er fordi Statnett har overtatt selskapet og dets inntektsramme fra og med 2017.

Frist for melding om feil i datagrunnlag: 5. november 2018

Vi minner om at nettselskapene skal sjekke data for eget selskap. Dersom det oppdages feil i datagrunnlaget, ber vi om å bli opplyst om dette så snart som mulig, og senest innen 5. november 2018. Vi vil ta hensyn til feil i datagrunnlaget når vi beregner varsel om inntektsrammer.

Vi ber om at tilbakemeldinger merkes med «Merknad til datagrunnlag», og sendes til nve@nve.no.

Tidsplan for varsel om inntektsrammer for 2019

Vi tar sikte på å sende ut varsel om inntektsrammer for 2019 i starten av desember 2018.