sfe
SFEs hovedkontor på Sandane. Foto: SFE

Sogn og Fjordane fylkeskommune har trukket BKK inn i en rettssak som burde vært avvist av tingretten. For å omgå forkjøpsretten til SFE-aksjene har fylkeskommunen konstruert en hypotetisk transaksjonsmodell, og benytter rettsvesenet som utredningsinstans.

Kilde: BKK

– Fylkeskommunen har ikke lagt skjul på at hele poenget med å be retten ta stilling til en transaksjon der de overfører verdiene i Sogn og Fjordane Energi AS (SFE) til kommuner i fylket, er å omgå avtalen om forkjøpsrett. At fylkeskommunen benytter domstolen til å utrede en hypotetisk transaksjon har en prinsipiell side som strekker seg ut over denne saken. BKK anker avgjørelsen fra tingretten, sier konserndirektør Kommunikasjon Tonny Nundal. 
Sogn og Fjordane fylkeskommune og BKK var i sin tid enige om å få til en konsolidering av kraftbransjen i fylket. BKK var med på å styrke SFE med kapitalinnskudd og ved å legge til rette for at flere mindre energiverk ble fusjonert inn i selskapet. 

– BKK har hele tiden hatt tro på at et tettere samarbeid mellom energiselskaper på Vestlandet vil styrke regionens muligheter til vekst og verdiskaping. Det var også bakgrunnen for at vi var positive til initiativet fra SFE om å se på muligheten for å etablere Vestlandskraft som en grønn motor på Vestlandet. I overgangen til lavutslippssamfunnet trenger vi å bruke kompetanse og finansielle muskler for å investere i energiproduksjon, infrastruktur og nye grønne forretningsmuligheter. Som eier i SFE er det vår jobb å legge til rette for fremtidige muligheter og sikre verdiene av våre aksjer. Her har fylkeskommunen dessverre et annet syn, og vi opplever at de i liten grad vil være med å utvikle SFE til det beste for selskapet og eiere, sier Nundal. 

I dommen fra Sogn og Fjordane tingrett ble det slått fast at Sogn og Fjordane fylkeskommune kan overføre majoriteten av aksjene i datterselskapet Sogn og Fjordane Holding til kommuner i fylket, uten at det utløser forkjøpsrett til SFE-aksjene. 
– Fylkeskommunen vil overføre aksjer og begrense muligheten for fremtidig omsetning av dem, men samtidig beholde kontrollen og styringen med SFE, sier Nundal.

Professor dr. juris, Filip Truyen, som er BKKs advokat og en av Norges fremste eksperter innen selskapsrett, er tydelig på at det foreligger flere rettslige grunnlag som tilsier at saken skulle vært avvist.

– For det første gjelder ikke søksmålet en aktuell tvist. Selv i etterkant av dommen har Sogn og Fjordane fylkeskommune understreket at det ikke er avgjort om aksjene skal overføres til kommunene. Transaksjonsmodellen som ble vurdert i saken var altså kun én av flere mulige alternativ for overføring av SFE-verdiene. I tillegg burde saken vært avvist fordi Sogn og Fjordane fylkeskommune har reist søksmål om forkjøpsrett til aksjer som eies av Sogn og Fjordane Holding AS. Fylkeskommunen kan ikke gå til søksmål om Sogn og Fjordane Holding sine rettigheter, sier Truyen.