En internasjonal rapport viser at det er mulig å oppnå nullutslipp fra tungindustri og tungtransport med marginale kostander for den globale økonomien.

En ny rapport fra Energy Transitions Commission viser at det gjennom ambisiøs politikk, raskere innovasjon og investeringer er mulig å oppnå netto nullutslipp av klimagasser fra tungindustri og tungtransport, med minimale kostnader for den globale økonomien.

Kilde: Statnett

– Vi trenger tre ting for å lykkes med å kutte utslippene fra disse sektorene. Det ene er riktig pris på CO2-utslipp, det andre er å få forbrukerne til å stille høyere krav til hvordan ting produseres, og det tredje er å utnytte potensialet for rimelig vann-, vind- og solkraft. Lykkes vi med dette kan vi få netto nullutslipp også fra disse sektorene som en tradisjonelt har sett på som de tyngste å kutte utslippene fra, sier konsernsjef Auke Lont i Statnett.

Lont er en av lederne som deltar i det internasjonale initiativet Energy Transitions Commission (ETC), som arbeider med å finne løsninger for et mer klimavennlig energisystem. 
Nå har ETC levert en rapport som viser at det er teknisk og økonomisk mulig å oppnå netto nullutslipp av klimagasser fra tungindustri og tungtransport globalt innen 2060, og enda tidligere i industrialiserte land.

Avkarbonisering er mulig

Rapporten Mission Possible ble lansert 19. november, og skisserer de mulige veiene til avkarbonisering av sement, stål og plast samt lastebiltransport, skipsfart og luftfart. Dette representerer til sammen 30 prosent av dagens utslipp fra energisektoren og kan øke til 60 prosent innen midten av århundret, da andre sektorer reduserer sine utslipp.

«Mission Possible»-rapporten ble utarbeidet med bidrag fra over 200 bransjeeksperter i løpet av en konsultasjonsprosess på seks måneder. Rapporten viser at avkarbonisering er teknisk mulig med allerede eksisterende teknologier, selv om flere av dem ennå ikke er klare for kommersialisering. De samlede kostnadene for den globale økonomien vil være mindre enn 0,5 prosent av BNP i 2050. Dette kan reduseres ytterligere gjennom bedre utnyttelse av CO2-intensive materialer og begrensning av den økte etterspørselen etter CO2-intensiv transport.

Elektrifisering spiller viktig rolle  

Rapporten beskriver også at direkte og indirekte elektrifisering – gjennom hydrogen – sannsynligvis vil spille en viktig rolle innenfor de fleste industri- og transportsektorer. Dette vil medføre en kraftig økning i kraftetterspørselen, med 4 til 6 ganger fra dagens 20 000 TWh til rundt 100 000 TWh innen midten av århundret. Bruken av hydrogen vil ifølge rapporten ganske sikkert øke dramatisk, med sju til elleve ganger innen midten av århundret, og den vil i hovedsak produseres gjennom elektrolyse med nullutslipp av CO2.

– Denne rapporten har et optimistisk, men fullstendig realistisk budskap, sier Adair Turner, leder for ETC. 
– Vi kan bygge opp en økonomi med netto nullutslipp av CO2 med minimale konsekvenser for den økonomiske veksten. Nå bør vi forplikte oss til å oppnå dette senest innen 2060, og sørge for å få på plass de nødvendige investeringene og politiske vedtakene.