I disse dager meisles det ut en ny visjon for kraftmarkedet i Norden. Det skjer i Stockholm på det første nordiske Elmarkedsforumet.

Ved det nordiske energiministermøtet i Lund i mai 2018 ble de nordiske energiministrene enige om at en visjon for det nordiske kraftmarkedet må formuleres. I dag startet dette arbeidet, på det første nordiske Elmarkedsforumet i Stockholm.

Kilde: OED

Beslutningen om å utvikle en visjon bygger på et forslag i rapporten «Strong today, Stronger Tomorrow» fra 2017, om fremtiden til det nordiske energisamarbeidet.

Ønsket om en ny visjon har vokst frem som et resultat av at elektrisitetssektoren i Norden gjennomgår store endringer i forbindelse med omleggingen mot lavutslippssamfunnet. Dette stiller store krav til det nordiske kraftmarkedet og samarbeidet mellom de nordiske landene. EU arbeider samtidig med utviklingen av en europeisk energiunion. Denne vil ha en direkte påvirkning på det nordiske kraftmarkedet. Derfor er det viktig at de nordiske landene har en felles forståelse av hvordan de vil at kraftmarkedet skal utvikles videre.

– Jeg er glad for at de nordiske landene nå går sammen for å føre det nordiske kraftmarkedssamarbeidet fremover. Vårt felles nordiske kraftmarked er et eksempel til etterfølgelse, og viser hva vi kan få til når vi samarbeider i Norden. Nå er det tid for å ta et neste steg i kraftmarkedssamarbeidet vårt. For å nå våre mål om økt elektrifisering og lavere utslipp er det avgjørende at vårt felles kraftmarkedet utvikles og tilpasses fremtidige behov, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Mange aktører på det nordiske kraftmarkedet har ønsket seg mer dialog mellom organisasjoner, reguleringsmyndigheter, nettselskaper  og politiske beslutningstagere. Rapporten «Strong today, Stronger Tomorrow«, forfattet av Jorma Ollila, tidligere administrerende direktør og styreleder i Nokia, foreslår at det avholdes et årlig kraftmarkedsforum for nordiske aktører. Her kan felles kraftmarkedsspørsmål, utviklingen i Norden og Nordens rolle i Europa diskuteres. Forumet er nå for første gang arrangert i Stockholm.

Det tas det sikte på at de nordiske energiminstrene vedtar den nye visjonen på neste energiministermøte i juni 2019 på Island. På energiministermøtet skal ministrene også diskutere forslag til hvordan visjonen konkret kan følges opp.