nett vinter
Illustrasjonsfoto.

Fra årsskiftet forsvinner den øvre grensen for hva forsikrings- og pensjonsforetak kan eie i infrastrukturprosjekter. Det vil gi lettere tilgang på kapital til nødvendige investeringer i strømnettet.

Kilde: Energi Norge

I dag er forsikrings- og pensjonsforetaks tillatte eierskap i såkalt forsikringsfremmed virksomhet begrenset oppad til 15 prosent. Fra 1. januar forsvinner denne grensen, gjennom en lovendring som nylig ble godkjent av Kongen i statsråd.

– For nettselskapene betyr dette at de kan få eiere med større mulighet til å skyte inn kapital enn mange kommuner og fylkeskommuner har i dag. Dermed kan det bli enklere å få finansiert de store investeringene det er behov for i strømnettet, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Skal modernisere strømnettet

Ifølge tall fra nettselskapene er det nødvendig å investere 110 milliarder kroner i distribusjons- og regionalnettet frem mot 2025. Det skyldes dels aldrende strømnett, men også økt elektrifisering av samfunnet og nye behov hos kundene.

– Dette er en svært viktig sak som Energi Norge har jobbet med over tid, i nært samarbeid med finansnæringen. Hele det norske samfunnet skal elektrifiseres i årene som kommer og da er det tvingende nødvendig å legge til rette for bedre kapitaltilgang, sier Ulseth.

Har kjøpt seg inn i flere selskaper

Det er ikke noe nytt fenomen at pensjonsselskap kjøper seg inn på eiersiden i fornybarnæringen. For eksempel eier KLP 15 prosent i både Lofotkraft Nett, TrønderEnergi Nett, Tussa Kraft og Ringerikskraft. Dette er investeringer gjennomført under de tidligere bestemmelsene.

«Endringen øker fleksibiliteten i pensjonsleverandørenes kapitalforvaltning ved at det kan bli lettere å investere langsiktig pensjonskapital i f.eks. infrastrukturprosjekter», skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

Strengere enn i andre land

Norge har til nå hatt strengere regler for plassering av midler fra pensjonskasser og livselskaper enn andre land. Flere fagmiljøer har tatt til ordet for at dette er i strid med Solvens II-direktivet og dermed Norges EØS-forpliktelser. Slik var også konklusjonen i en utredning advokatfirmaet Thommessen gjennomførte for Energi Norge og Finans Norge.

Finansdepartementet påpeker at forbudet mot å drive forsikringsfremmed virksomhet fortsatt vil gjelde, men grensen mellom investering i og drift av forsikringsfremmed virksomhet vil avhenge av en kvalitativ og skjønnsmessig vurdering i det enkelte tilfellet. Grensedragningen vil bli håndhevet av Finanstilsynet.