Kraftforsyningen var en vesentlig bidragsyter til investeringsvekst i norsk økonomi i 2018. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

Endelige tall viser at samlede investeringer i olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning økte med 7,5 prosent fra 2017 til 2018. Oppgangen henger sammen med økte investeringer i kraftforsyning. Nye anslag for 2019 er også positive og antyder en vekst på 8,3 prosent.

Av: Anel Finci, SSB

Endelige tall for 2018 viser at samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning beløp seg til 217,4 milliarder kroner. Dette tilsvarer en tydelig investeringsvekst på 7,5 prosent sammenlignet med de utførte investeringene i 2017. Veksten kan hovedsakelig tilskrives en kraftig oppgang på 27 prosent innenfor kraftforsyning, men økte investeringer i industrien og olje- og gassvirksomhet bidrar også positivt. 

Virksomhetenes nyeste anslag for samlede investeringer i 2019 er også positive, og det antydes en klar vekst på 8,3 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for 2018. Oppgangen i 2019 drives av at det indikeres en tydelig økning i olje- og gassvirksomhet samt en sterk vekst i industriinvesteringene. 

Ifølge sesongjusterte tall var det følgende utvikling i de utførte investeringene fra 3. til 4. kvartal 2018:

  • Olje og gass: 8,3 prosent
  • Industri: – 2,3 prosent
  • Kraftforsyning: – 3,9 prosent

Målt i løpende verdi kom utførte investeringer innenfor kraftforsyning opp i rekordhøye 40 milliarder kroner i 2018. Dette er hele 27 prosent mer enn de utførte investeringene i 2017. Et svært høyt investeringsnivå innenfor både produksjons- og distribusjonsleddet forklarer denne veksten. Oppgangen i produksjonsleddet skyldes blant annet utbygging av flere nye vindparker, mens økningen i distribusjonsleddet kan knyttes til videre oppgradering av kraftnettet, samt installering av smarte strømmålere (AMS).

De nyeste anslagene for kraftforsyning i 2019 antyder nå en liten nedgang i investeringene på 3 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag for 2018 gitt i februar i fjor. Fallet skyldes en tydelig nedgang på 13 prosent innenfor distribusjonsleddet. Dette kan delvis knyttes til at installering av nye AMS-målere har blitt ferdigstilt i 2018. Den samlede nedgangen blir derimot dempet av vekst i produksjonsleddet. Økningen i produksjonsleddet skyldes ytterligere intensivering av vindkraftutbyggingen.

Utførte investeringer i industrien beløp seg til 24,3 milliarder kroner i 2018 – målt i løpende verdi. Dette utgjør en sterk vekst sammenlignet med 2017 på 14 prosent. Det er særlig næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, samt næringsmiddelindustrien som står bak investeringsoppgangen i industrien. I tillegg bidro også næringsgruppen gummi, plast og mineralsk industri positivt. Den samlede oppgangen i 2018 ble derimot dempet av et klart fall i metallindustrien. Fallet henger sammen med at noen store enkeltprosjekter ble ferdigstilt og avsluttet i 2017. 

De siste anslagene for industriinvesteringene i 2019 antyder en kraftig vekst, og det ligger nå an til en oppgang på hele 30 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for 2018. Hovedårsaken til veksten i 2019 er at kapitalintensive næringer, som metallindustrien samt næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, melder om svært store investeringer. I tillegg meldes det om betydelig investeringsvekst i næringsmiddelindustrien. Samtidig bidrar også store enkeltprosjekter innenfor næringer som papir- og papirvareindustrien og maskinreparasjon- og installasjon til positive utsikter for industriinvesteringene i 2019.

Investeringsanslagene for industrien i 2019 er tydelig oppjustert siden forrige måling. Dette er en normal utvikling i anslagsløpet og henger delvis sammen med at flere virksomheter har fått utarbeidet investeringsbudsjett for 2019. Oppjusteringen viser at tidlige investeringsanslag bør tolkes med varsomhet.