Ikke bare presterte E-CO Energi rekordresultat i 2018. Over fem år er selskapet med på å bygge like mange vannkraftverk. Her illustrert med Vamma 12 i Glomma, som begynner prøveproduksjon i april. (Foto: E-CO Energi)

2018 var et rekordår for E-CO Energi med et driftsresultat på 3 669 mill. kroner. Dette utgjorde en forbedring på 1 432 mill. kroner sammenliknet med 2017.

Kilde: E-CO Energi

Resultatfremgangen må i hovedsak ses i sammenheng med høyere kraftpriser og produksjonsvolum. E-CO Energi oppnådde en gjennomsnittlig kraftpris i 2018 på 39,6 øre per kWh, opp 11,5 øre per kWh fra 2017. Dette er 2 øre per kWh under timeveid spotpris for prisområdene hvor E-CO har produksjon.

Forskjellen må blant annet ses opp mot en markant økning i kraftprisen mot slutten av året, som ga negative verdiendringer på finansielle kraftkontrakter.

Årsresultatet etter skatt for 2018 ble 1 224 mill. kroner (2017: 1 037 mill. kroner). Dette er det beste resultatet i E-CO Energis historie.