ENERGIX har mye å bidra med til forskning og utvikling i 2019. Her er en oversikt. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

Planleggingen av utlysningene med midler fra ENERGIX i 2019 er godt i gang. Dette er oppdatert informasjon som kan være nyttig for deg som planlegger å søke.

Kilde: ENERGIX

Vi tar utgangspunkt i programmets utlysningsplan og er nå i gang med å utforme detaljer for årets utlysninger. Utlysningen for forskerprosjekter er publisert, mens de andre utlysningene legges ut fortløpende utover våren.

– Forskning og utvikling innen miljøvennlig energi er et høyt prioritert område i Norge. Vi vet at mange er opptatt av kommende utlysninger, og hva som skjer i programmet. Her har vi samlet litt informasjon om det. Vi oppfordrer alle til å bruke mulighetene ENERGIX tilbyr, sier programkoordinator Katrine Wyller.

Holde trykket for næringslivet oppe

Langtidsplanen for forskning og utdanning fremhever at en stor del av omstillingen til lavutslippssamfunnet må skje i tilknytning til produksjon og bruk av energi. Vi trenger ny kunnskap for å forene teknologiske, miljømessige og samfunnsøkonomiske hensyn på en måte som kan sikre bærekraftig vekst i fornybar energiproduksjon og samtidig legge grunnlaget for utvikling av norsk klima- og miljøteknologi.

Næringslivet er aktive og ser de store mulighetene innenfor området. ENERGIX prioriterer derfor å opprettholde omfanget av finansiering til kompetanseprosjekter og innovasjonsprosjekter for å understøtte denne utviklingen.

Rammen for temaet miljøvennlig energi i årets utlysning av innovasjonsprosjekter er 170 mill. kroner og utlysningen vil være åpen for alle tema i ENERGIX programplan. Utlysningen publiseres i mai, og fristen for å søke er 25. september. Ta kontakt med fagansvarlig for det aktuelle temaet – her finner du kontaktinformasjon til oss.

PILOT-E-utlysning

Mer enn 100 millioner kroner er avsatt fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge til en PILOT-E-utlysning i 2019. Sluttkunden som skal ta i bruk den nye løsningen vil i tillegg kunne kvalifisere for investeringsstøtte fra Enova.

Utlysningen er åpen for bedrifter som går sammen i konsortier med stor gjennomføringskraft og som skal utvikle teknologiske løsninger som skal tas raskt hele veien fra forskning til markedet.

Årets tema og fullstendig utlysningstekst publiseres i løpet av mars. Søknadsfristen er 25. september.

Se pilot-e.no eller ta kontakt med Trond Moengen for mer informasjon.

Forskerprosjektutlysningen er publisert

Til fristen 10. april lyser vi ut 20 millioner kroner til Forskerprosjekt innenfor miljøvennlig energi. Utlysningen gjelder forskningen innenfor temaområdet «Energipolitikk, økonomi og bærekraft» slik det er definert i programplanen til ENERGIX.

Ta kontakt med Benjamin Smith hvis du har spørsmål.

Merk at blant annet programmene NANO2021 og KLIMAFORSK har utlysninger med søknadsfrist 10. april rettet mot energirelevante tema.  

Stor utlysning av kompetanseprosjekter

Kompetanseprosjekter skal bidra til næringsrettet forskerutdanning og langsiktig kompetanseoppbygging i norske forskningsmiljøer, innenfor tema i ENERGIX programplan og som er av stor betydning for utvikling av næringslivet og offentlig sektor i Norge. Utlysningen vil være åpen på alle områder i ENERGIX programplan. Vi anbefaler søkere å lese programplanen med vedlegg for beskrivelser av utfordringer og muligheter innen de ulike temaene.

I forbindelse med utlysning av nye FME-samfunn i 2018 har mange nye konsortsier funnet sammen og arbeidet med å formulere gode søknader for å bidra til omstillingen til lavutslippssamfunnet. Utlysningen av kompetanseprosjekter vil være på hele 160 mill. kroner i 2019 for å åpne for at sterke FME-søknader som ikke når opp kan omarbeides og søke om midler.

En foreløpig kortversjon av utlysningen er allerede publisert på forskningsrådets sider, mens fullstendig utlysning planlegges publisert i mai. Søknadsfristen er 4. september. Ta kontakt med Birgit Hernes for mer informasjon.

Internasjonalt

Det planlegges å lyse ut midler under Medvirkningsordningen til ENERGIX. Denne retter seg mot prosjekter som ønsker å delta i SET-Planrelevante europeiske aktiviteter, IEA, og Mission Innovation.
Søknadsfrist vil være høsten 2019.

I samarbeid med Ministry of Science and Technology (MoST) i Kina arbeides det med en felles utlysning innen utvalgte energitemaer. Denne utlysningen er rettet mot dagens FME’er og de to tidligere innen offshore vind. Rammen for utlysningen er 75 mill. kroner totalt over tre år. Utlysningen er nylig lagt ut som planlagt, men det er foreløpig ikke mulig å si når søknadsfristen vil bli, ettersom dette må koordineres med MoST.

Det er også intensjonen å ha en felles utlysning med FINEP i Brasil, men dette er noe lengre frem i tid.

Løpende søknadsfrister for arrangementer og ulike stipender

ENERGIX har i tillegg flere løpende utlysninger av midler til ulike formål. Blant annet kan forskningsmiljøer og bedrifter søke støtte til gjennomføring av arrangementer for formidling av forskningsresultater, kunnskapsdeling eller utvikling av kunnskapsgrunnlag.  Det kan også søkes om gjesteforskerstipend og utenlandsopphold for forskere som er knyttet til ENERGIX-prosjekter. Ta kontakt med Terje Rabbersvik for mer informasjon.

Utlysningene er løpende til og med 5. april. I perioden fram til ca. 15. mai vil det ikke være mulighet til å søke på grunn av omlegging av nettsidene til Forskningsrådet. Utlysningen blir aktiv igjen i mai.

Behov for mer informasjon?

Det skjer mye i Forskningsrådet for tiden i forbindelse med omleggingen av søknadskravene og vurderingskriteriene, og innføring av felles søknadsbehandling på tvers av virkemidlene våre. Her (lenke: https://www.forskningsradet.no/no/Forskningsmidler_i_2019/1254037208035) finner du til enhver tid oppdatert informasjon.

Vi skal informere om årets utlysninger flere steder rundt omkring i landet de neste månedene. Sjekk denne oversikten (lenke kommer) for informasjon om arrangementer i nærheten av deg.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål. Her finner du en oversikt over hvem som jobber med ditt fagfelt i energiavdelingen i Forskningsrådet.

ENERGIX utlysninger 2019

 

Søknadstype

Hvem kan søke

Tema

Rammer

Søknads-frist

Forsker-
prosjekt

FoU-institusjoner.

Prosjekter innen Energipolitikk, økonomi og bærekraft som definert i ENERGIX programplan.

20 mill. kroner.

Inntil 100 prosent finansiering, ikke bruker-finansiering.

10. april

Kompetanse-prosjekt

FoU-institusjoner i samarbeid med næringsliv eller offentlig sektor.

Åpent for alle tema i ENERGIX programplan.

160 mill. kroner.

Fire ganger næringslivets kontantbidrag inn i prosjektet. Egen ordning for prosjekter der offentlig forvaltning er den viktigste brukeren av resultatene.

4. september

Medvirknings-ordningen

FoU-institusjoner og bedrifter

Åpent for alle tema i ENERGIX programplan.

Mer informasjon kommer

Høsten 2018

Forsknings-samarbeid med Kina

Begrenset – se utlysningen

Utvalgte tema

75 mill. kroner

Ikke bestemt

Innovasjons-prosjekt

Bedrifter

Åpent for alle tema i ENERGIX programplan.

170 mill. kroner.

Følger statsstøtte-regelverket.

25. september

PILOT-E

Bedrifter

Tema offentliggjøres i løpet av mars.

Over 100 mill. kroner fra Forsknings-rådet og Innovasjon Norge.

25. september

Arrangements-støtte

FoU-institusjoner og bedrifter

Innenfor alle tema i ENERGIX programplan.

1 mill. kroner

Løpende frist, min. 6 uker før arrange-mentet

Gjesteforsker- og utenlandsstipend

FoU-institusjoner som har løpende prosjekt i ENERGIX

Innenfor alle tema i ENERGIX programplan.

1,5 mill. kroner

Løpende frist