Nå er det klart for neste etappe i fusjonsforhandlingene mellom Hafslund E-CO og Eidsiva Energi. (Illustrasjon: Eidsiva Energi)

Styrene i Eidsiva Energi og Hafslund E-CO har kommet et godt stykke videre og er enige om avtaleutkast for sammenslåing av selskapene, samt prinsipper for bytteforholdet.

Kilde: Eidsiva Energi

Fremforhandlede utkast til avtaleverk er i tråd med intensjonsavtalen mellom partene fra november 2018, og vil bli lagt frem til beslutning hos selskapenes eiere i løpet av andre kvartal 2019.

Eidsiva Energi gjennomførte fredag 8. mars eiermøte hvor det fremforhandlede utkastet til avtaleverk med Hafslund E-CO ble presentert. Selskapene har håp om at den politiske behandling hos begge selskapenes eiere vil være gjennomført i løpet av utgangen av juni 2019, dersom det oppnås enighet. Gitt eieraksept i begge selskaper og nødvendig myndighetsgodkjenning, forventes transaksjonene gjennomført i tredje kvartal 2019.

Fremforhandlede utkast til avtaleverk er i tråd med intensjonsavtalen som selskapene inngikk 15. november 2018. Styrene i Eidsiva Energi og Hafslund E-CO ble da enige om å se nærmere på muligheten for å slå sammen hovedvirksomhetene i de to konsernene.

En eventuell transaksjon vil innebære følgende:

• Hafslund E-CO blir eier av 50 prosent av aksjene i Eidsiva Energi og de øvrige 50 prosent av aksjene vil eies av Innlandet Energi Holding – et selskap som vil eies av dagens eiere i Eidsiva Energi.

• Eidsiva Energi blir eier av 100 prosent av aksjene i et gjeldfritt Hafslund Nett, som sammen med Eidsiva Nett vil danne et nytt nettselskap.

• I økonomisk forstand vil Eidsiva Energi etter transaksjonen bli dobbelt så stort.

• Eidsiva Vannkraft blir overført gjeldfritt til E-CO Energi, og blir del av et felleseid produksjonsselskap hvor Hafslund E-CO (gjennom E-CO Energi Holding) blir majoritetseier og Eidsiva Energi en betydelig deleier. Det gjenstår enkelte avklaringer før det endelige bytteforholdet er avklart.

Overnevnte bytte av eiendeler mellom de to konsernene vil medføre en gjeldsøkning i Eidsiva Energi på om lag 3,3 milliarder kroner og en tilsvarende gjeldsreduksjon i Hafslund E-CO-konsernet. Samtidig vil det i forbindelse med bytte av eiendeler legges opp til en gjeldshåndteringsprosess for den eksterne gjelden i Hafslund AS, som per utgangen av februar 2019 var på om lag 6,9 milliarder kroner, hvorav 1,3 milliarder kroner er gjeld til Den nordiske investeringsbank og 5,5 milliarder kroner er norske obligasjonslån. 2,8 milliarder kroner av gjelden forfaller de neste 12 månedene. Det vil på et senere tidspunkt bli invitert til informasjonsmøter der alternative løsninger for denne gjelden vil bli presentert.

Gjeldshåndteringen vil skje i samsvar med kreditors rettigheter, bestemmelser i låneavtalene og skje i nær dialog med banker og obligasjonsinvestorer. Det legges videre til grunn at Eidsiva Energi minst vil opprettholde sin nåværende «investment grade» rating fra Scope, og at E-CO Energi Holding og Hafslund også vil opprettholde en kredittprofil tilsvarende «investment grade» etter at transaksjonen er gjennomført. Hafslund E-CO har engasjert DNB og Danske Bank som rådgivere for gjeldshåndteringsprosessen. Eidsiva Energi har engasjert Sparebank 1 Markets.