Med en resultatøking på 45 MNOK i 2018 sammenlignet med året før står den økonomiske utviklingen i Akershus Energi støtt. (Illustrasjonsfoto: Tore Halvorsen)

Akershus Energi oppnådde et meget godt resultat for 2018 med et resultat etter skatt på 189 millioner kroner. Det er 45 millioner kroner mer enn for 2017.

Kilde: Akershus Energi

– Selv om det vesentligste av resultatøkningen skyldes en betydelig økning i kraftprisen, gjenspeiler det også en meget god økonomisk utvikling i konsernet, etter flere år med effektivisering og solid innsats fra dyktige medarbeidere, og etablering av nysatsinger, sier konstituert konsernsjef Eskil Lunde Jensen.

Totalt har konsernets nysatsinger gjennom andre forretningsområder bidratt med 45 millioner kroner i resultat etter skatt, noe som utgjør om lag 24 prosent av konsernets samlede resultat.

Konsernet oppnådde en EBITDA på 686 millioner kroner som gir en EBITDA-margin på ca. 62,9 prosent i 2018, mot ca. 62,1 prosent i 2017. Konsernet står sterkt finansielt og har muligheter til å gjennomføre lønnsomme investeringer, både i eksisterende virksomhetsområder, og i nye områder som for eksempel vindkraft.

Produksjonsvolumet for vannkraftvirksomheten i 2018 var 2 346 GWh, 207 GWh lavere enn 2017. Salgsvolumet for varmevirksomheten i 2018 var 198 GWh, 25 GWh høyere enn i 2017. Gjennomsnittlig markedspris på kraft (NO1) i 2018 var 419 NOK/MWh. Det er 148 NOK/MWh høyere enn i 2017. Oppnådd salgspris på vannkraft i 2018 ble 350 NOK/MWh, mot 268 NOK/MWh i 2017.

Konsernet har definert vind som et strategisk satsingsområde, og ser muligheter for å gjøre lønnsomme investeringer sammen med partnere innen vindkraft allerede i 2019 – enten i eksisterende vindparker, eller i prosjekter som er utbyggingsklare.

Akershus Energi skal fortsette å vokse på fornybar energi, og alle investeringer vil skje sammen med eksisterende og nye samarbeidspartnere. Samarbeidsløsninger er viktig og nødvendig for å nå ambisiøse vekstmål. Konsernet har en god finansiell evne, og har nå forretningsområder som gjør at konsernet tåler svingninger i kraftprisen. Dette gir utsikter for fortsatt god avkastning i årene fremover.