OED har i dag fattet vedtak i fire småkraftsaker. To av dem med positivt utfall. (Illustrasjonsfoto: Agder Energi)

OED har i dag fattet vedtak i tre vannkraftsaker i Hordaland og en i Nordland.

Kilde: OED

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon for Kaldåga kraftverk og Drøllstølsbekken kraftverk, og har omgjort NVEs konsesjon til avslag for Nedre Seljestadelva kraftverk. Departementet har opprettholdt NVEs avslag til Isdøla kraftverk.

Nærmere om prosjektene:

Kaldåga kraftverk i Vefsn kommune i Nordland

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Kaldåga kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på rundt 4,7 GWh. Departementet mener at en utbygging av Kaldåga kraftverk ikke vil berøre verneverdiene i Fustavassdraget og ellers har akseptable konsekvenser for reindrift og andre allmenne interesser.  

Drøllstølsbekken kraftverk i Eidfjord kommune i Hordaland

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Drøllstølsbekken kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på rundt 9 GWh. Departementet mener at en utbygging av Drøllstølsbekken kraftverk vil ha akseptable konsekvenser for friluftsliv, villrein og andre allmenne interesser.

Isdøla kraftverk i Eidfjord kommune i Hordaland

Departementet har opprettholdt NVEs avslag til Isdøla kraftverk. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på rundt 5,9 GWh. Departementet mener tiltakets ulemper for friluftsliv overgår tiltakets fordeler. Departementet har lagt vekt på at vannføringen i Isdøla allerede er påvirket av kraftutbygging.

Nedre Seljestadelva kraftverk i Odda kommune i Hordaland

Departementet har omgjort NVEs tillatelse til Nedre Seljestadelva kraftverk. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på 6,1 GWh. Departementet legger til grunn at Nedre Seljestadelva kraftverk vil påvirke verneverdiene i Opovassdraget knyttet til urørthet. Tiltaket vil i noen grad redusere verdiene knyttet til naturtypene bekkekløft og fossesprøytsone på en strekning i Seljestadelva som også har landskapskvaliteter preget av fosser og stryk.