Foto: Statnett

40 TWh fornybar kraft kan erstatte 95 TWh fossil, altså mer enn en halvering av energibruken, ifølge Statnetts estimater.

– Elektrifisering av forbruket er altså ikke bare en overgang fra fossil til fornybar energibruk, det gir også betydelig energieffektivisering, sier Statnetts konsernsjef Auke Lont i en uttalelse.

En Statnett-rapport viser hvordan en omfattende elektrifisering kan gjøres ved hjelp av 30-50 TWh nytt forbruk av strøm.

Norge har potensial for å bli et elektrisk samfunn, der all fossil energi byttes ut med fornybare kilder, ifølge rapporten.

– Selv om Norge er et av verdens mest elektrifiserte land, er det fortsatt stort potensial for å erstatte bruk av fossile energikilder som olje, kull og gass ytterligere. Dette vil gi store besparelser i energibruken og en samlet reduksjon i norske klimagassutslipp på rundt 25 millioner tonn CO2-ekvivalenter, sier Lont.

Lite innen bygg

Statnett har i sin analyse sett hva som må til innenfor ulike sektorer for å skifte ut fossil energibruk med elektrisitet. Det er særlig innen transport og industri, inkludert olje- og gassutvinning, det største potensialet ligger.

Rapporten viser derimot at det er lite å hente innen byggsektoren, siden Norge allerede bruker fornybare kilder til nesten all oppvarming av bygg.

For at økt norsk forbruk av strøm skal gi de utslippskuttene som rapporten viser, er det behov for en tilsvarende økning i fornybar kraftproduksjon. Det er nå lønnsomt å bygge ut vindkraft uten subsidier i Norge. Økningen kan også komme fra andre kilder, som vannkraft og til dels solkraft.

Det er også mulig å oppnå uten en større oppgradering av de store transportkanalene for kraft internt i Norge. På den andre siden vil elektrifisering bidra til å fremskynde flere investeringer og føre til oppgraderinger mer lokalt.

Hydrogen kan gi nullutslipp

Det er imidlertid deler av industrien og tung- eller langdistansetransport der direkte elektrifisering vil være krevende å gjennomføre. Skal norsk energibruk ha nullutslipp må dette løses.

– Her er det mange mulige alternativer med nullutslippsløsninger som hydrogen, CCS og bioenergi. Dersom hydrogen produsert fra elektrolyse vinner frem, vil dette medføre størst økning i kraftforbruket. Med vårt regnestykke gir dette ytterligere 40 TWh kraftforbruk, sier analytiker Vegard Holmefjord i Statnett.