Hafslund 2018: Til tross for solid underliggende drift fremstår regnskapet til landets største nettselskap med svakere resultat målt mot 2017.

Til tross for solid underliggende drift bidro økte kraftpriser og flere avbrudd til et svakere resultat for Hafslund i 2018. Konsernet hadde i 2018 et driftsresultat (EBIT) på 758 mill. kroner (2017: 957 mill. kroner), hvorav nettvirksomheten utgjorde 811 mill. kroner (1 016 mill. kroner).

Kilde: Hafslund

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var 1 481 mill. kroner i 2018 (1 629 mill. kroner) hvorav 1 530 mill. kroner fra nettvirksomheten og -49 mill. kroner fra annen virksomhet. Solid drift og kostnadsreduksjoner bidro positivt til resultatet i nettvirksomheten i 2018, mens økte kostnader knyttet til tap i nettet som følge av økte kraftpriser, og strømbrudd som følge av flere stormer hadde en negativ effekt.

Ønsket om stabil nettleie for kundene gjennom året har resultert i at nettvirksomheten har bygget ned merinntekten i 2018, noe som trekker resultatet ytterligere ned. Øvrig driftsresultat i Hafslund på -53 mill. kroner (-59 mill. kroner) kommer fra annen virksomhet som ikke er nettrelatert. Det negative bidraget fra annen virksomhet skyldes negative resultater og nedskrivning av eierskap i tilknyttede selskap, samt resultater fra det tidligere morselskapet Hafslund AS.

Bidraget fra annen virksomhet er forventet å være uvesentlig for resultatene fremover. Resultat etter skatt ble i 2018 på 496 mill. kroner (612 mill. kroner i 2017 ekskl. avhendet virksomhet). Driftsinntekter, energileveranser Hafslund hadde i 2018 driftsinntekter på 5 621 mill. kroner (5 169 mill. kroner) hvorav 5 571 mill. kroner fra nettvirksomheten og 51 mill. kroner fra annen virksomhet. Energileveransen i 2018 på 20 715 GWh (19 576 GWh) gir en økning fra fjoråret. Utover organisk vekst er den viktigste årsaken til volumøkningen, overføring av kunder fra sentralnettet.

Totale driftskostnader, inkludert energikjøp og overføring, samt avskrivninger var i 2018 på 4 819 mill. kroner, 596 mill. kroner høyere enn 2017. 4 761 mill. kroner kommer fra nettvirksomheten og 59 mill. kroner fra annen virksomhet. Energikjøp og overføringskostnader økte med 612 mill. kroner fra 2017, og må sees i sammenheng med høyere kostnader til overliggende nett samt økte kostnader til tap i nettet som følge av høyere kraftpriser.

Nettvirksomheten styrket sin posisjon som ett av landets mest effektive nettselskaper i 2018 ved å innta posisjonen som frontselskap i henhold til NVEs reguleringsmodell både i regional- og distribusjonsnettet. Nettselskapene må i sine tariffer innarbeide kostnadene for uttak fra overliggende nett. Som følge av blant annet økte kostnader hos Statnett, økte Hafslund nettleien fra 1. januar 2018 med 2,20 øre/kWh for husholdningskundene. Innbyggere og bedrifter i Hafslunds nettområde kan likevel fremdeles nyte godt av å ha en av landets laveste nettleier. I henhold til NVEs nettleiestatistikk hadde Hafslund en nettleie i starten av 2018 på 25,54 øre/kWh, mot landsgjennomsnittet på 29,36 øre/kWh før mva. og forbruksavgift.

Hafslund E-CO Konsernet

Bystyret i Oslo kommune vedtok 20. juni 2018 å samle eierskapet i Hafslund AS og E-CO Energi Holding AS under felles styre og ledelse og dannet med dette Norges største integrerte energikonsern, Hafslund E-CO. Operativ drift er i dag samlet i to virksomhetsområder: Produksjon og Nett. I 2018 etablerte konsernet ytterligere et virksomhetsområde, Ny Energi, som et ledd i sin fremtidsrettede strategi, med mål om å skape nye vekstmuligheter og bidra til å at eier når sine klimamål.