NVE mottok melding om 23 meldepliktige ulykker og hendelser på vassdragsanlegg i 2018.

15 av hendelsene gjaldt dammer og 8 gjaldt vannveier, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i et notat på sin nettside.

Til sammen ble det meldt inn 10 ulykker. Fem ulykker var tilknyttet dammer og fem var tilknyttet vannveier.

Det ble meldt inn tre rørbrudd, ett brudd på en fangdam og to overtoppinger av fangdam (to hendelser på samme anlegg).

Evakuering

Dambruddet medførte evakuering av ca. 40 boliger og stenging av E39. De øvrige ulykkene var skader på vassdragsanlegg som også faller inn under definisjonen «ulykker» i henhold til damsikkerhetsforskriften.

I de fleste tilfellene var skadene begrenset til vassdragsanlegget og terrengskade. De øvrige 13 hendelsene er kategorisert som «uønskede hendelser».

10 av hendelsene skjedde i tilknytning til dammer og tre i tilknytning til vannveier. Det er meldt om fire innbrudd, tre manøvreringssvikt av luker og to hendelser med lekkasjer. 

«De innmeldte hendelsene i 2018 medførte ikke alvorlige konsekvenser for personer/samfunn, med unntak av den ene som førte til evakuering», skriver NVE i notatet.

Drukningsulykke

I tillegg har det kommet melding om en drukningsulykke, tre meldinger om hendelser i kraftstasjoner, en melding om en arbeidstilsynssak, en melding om brudd på konsesjonsvilkår og en melding om uønsket hendelse på dam i konsekvensklasse 0.

Disse sju hendelsene er imidlertid ikke er omfattet av meldeplikten i damsikkerhetsforskriften.