Atomreaktoren på Kjeller stenges. Foto: IFE

IFEs styre har vedtatt at Jeep-reaktoren på Kjeller stenges.

IFE satser videre på forskning og utvikling innen energi, digitalisering, nukleærteknologi og radiofarmasi. Stengingen har begrenset påvirkning for IFEs forskning, opplyser forskningsstiftelsen på sin nettside.

Jeep II var Norges siste reaktor i drift. Den har vært i drift siden 1967 og blitt brukt av forskere nasjonalt og internasjonalt innen fysikk, materialer, kreftmedisin og fornybar energi, samt atomnedrustning.

Reaktoren har vært stanset siden desember 2018 på grunn av planlagt vedlikehold og kontroll. IFEs styre vedtok 25. april at reaktoren stenges ut fra en helhetsvurdering av tekniske og økonomiske forhold, ifølge pressemeldingen.

Korrosjon

IFE har gjennomført et omfattende kontrollprogram og gjennomgang av reaktoren. I januar ble det funnet korrosjon på komponenter som er viktige for sikkerheten ved reaktoren.

IFE og eksterne eksperter har analysert funnene og omfanget av reparasjonen. Konklusjonen er at reparasjonen vil føre til langvarig stans av reaktoren og medfører betydelige kostnader som er høyere enn IFE kan bære. Det er ikke brensel eller tungtvann i reaktoren, og den utgjør ikke noen fare for helse, miljø eller sikkerhet, ifølge IFE.

– Styret vedtar på bakgrunn av en samlet vurdering at reaktoren ikke startes opp igjen og at IFE starter arbeidet med å forberede nedbygging av reaktoren. IFE kan ikke regne med støtte fra staten til å dekke reparasjon, og IFE kan som selveid stiftelse ikke påta seg så stor finansiell risiko, sier styreleder Olav Fjell i pressemeldingen.

– Begrensede konsekvenser

Stengingen av reaktoren på Kjeller har begrensede konsekvenser for IFEs forskning. IFE er et av Norges største forskningsinstitutter innen energi, helse, digitalisering og nukleærteknologi.

– Reaktoren på Kjeller har i over 50 år bidratt til fremragende forskning ved IFE, nasjonalt og internasjonalt. Reaktoren har vært et unikt instrument for materialforskning og nanovitenskap, som er nødvendig for å utvikle bærekraftige løsninger for fornybar energi og energilagring som batterier og hydrogen. Den har bidratt til verdiskaping i form av forskning og utvikling av nye bedrifter, og utvikling av kreftmedisiner, sier Nils Morten Huseby, administrerende direktør ved IFE.

IFE ser mange muligheter til å fortsette med det de kaller forskning i verdensklasse,  og videreutvikle arbeidsplassene.

– Vi satser videre på forskning innen energi, digitalisering, nukleærteknologi og helse. Det er flere mulige områder for å videreføre nukleær forskning uten drift ved reaktoren. Mesteparten av IFEs forskning er ikke avhengig av reaktoren og fortsetter som før, sier Huseby.

Nedbemanner

Det ble i juni 2018 besluttet at forskningsreaktoren i Halden måtte legges ned etter 60 år. Dermed er begge de norske atomreaktorene stengt. Norge går inn i en ny tid med nedbygging av det nasjonale atomprogrammet som startet i 1948. Staten etablerte Norsk nukleær dekommisjonering i 2018 som et forvaltningsorgan som på sikt skal overta ansvaret for samtlige nukleære anlegg og nedbyggingen.

Det vil ifølge IFE ta flere tiår å bygge ned atomanleggene og håndtere Norges atomavfall.

Stengingen av reaktoren på Kjeller vil ifølge IFE medføre «endringer i kompetansebehov og reduksjon i antall ansatte».

«IFE arbeider med å få avklart omfanget av nedbemanningen snarest mulig», skriver instituttet.