Stortingets flertall stemte mandag ned et forslag om enøkstøtte til lavinntektsfamilier. Foto: Mostphotos

MDG og SV ville gi folk med dårlig råd økonomisk støtte og energilån for å gjennomføre enøktiltak. Kun Rødt støttet forslaget.

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre et prøveprosjekt hvor husholdninger som bruker mer enn 15 pst. av disponibel inntekt på energiutgifter, alternativt har en samlet inntekt under 5 G, får økonomisk støtte og energilån for å gjennomføre enøktiltak», lød MDG og SVs forslag, som var oppe til debatt i Stortinget mandag.

5 G er 484.415 kroner.

Ville ha fullfinansiering

MDG og SV viste til at en del av begrensningen for tilskudd fra Enova er at de som skal benytte seg av dem, må finansiere tiltaket selv ut over tilskuddet. 

Partiene mente det burde være ordninger hvor et tiltak kunne fullfinansieres gjennom en kombinasjon av lån og tilskudd.

«Dette ville gjort det mulig for flere å benytte seg av tilskuddet. Mange enøktiltak er lønnsomme, slik at hvis boligeier lånefinansierer investeringen, vil sparte strømutgifter kunne betale både avdrag og renter», ble det påpekt i forslaget.

Husbanken ble utpekt som den naturlige aktøren for å håndtere slike lån og tilskudd, siden Husbanken allerede håndterer ulike typer oppgraderinger.

– I vinter gikk strømprisene i taket. Det rammet lavinntektsfamilier hardt. Derfor foreslår Miljøpartiet De Grønne og SV at regjeringen setter i gang et prøveprosjekt hvor husholdninger med lav inntekt får økonomisk støtte for å gjennomføre strømsparetiltak, sa MDGs Une Bastholm i debatten.

Ble stemt ned

Argumentet hjalp ikke stort, kun Rødt stemte med MDG og SV for forslaget.

Det gikk ikke stort bedre med forslaget fra MDG, SV og Arbeiderpartiet om å be regjeringen «utrede en ordning med energilån til energieffektiviseringtiltak gjennom Husbanken som kan gis i kombinasjon med, eller uavhengig av, Enovatilskudd.»

I tillegg til de tre partiene var det kun Rødt som stemte på forslaget, som dermed falt.