Nettselskapene skal investere store summer også i 2019. Illustrasjonsfoto: Eivind Huse, BKK

Etter at AMS-utrullingen er fullført, står nye, tunge oppgaver for tur. Åtte nettselskaper Energiteknikk har vært i kontakt med, skal investere tre til fire milliarder kroner i 2019.

Sjefene for landets nettselskaper kan puste lettet ut etter milliardløftet med AMS, selv om noen små prosenter av utrullingen gjenstår i nettselskapene vi har vært i kontakt med. 

Samlet sett skal de åtte nettselskapene vi har vært i kontakt med, investere mellom tre og fire milliarder kroner fordelt på regional- og distribusjonsnettet i 2019.

Det dreier seg om mye mer enn digitalisering. Flere steder står utvikling av mer robust effekt- og transportkapasitet på dagsorden. Til dette knytter det seg blant annet planlegging og ferdigstillelse av nett for et økende antall vind- og småkraftprosjekter, ladning av et sterkt økende antall transportmidler på land og til sjøs, lokalt ekspanderende næringsvirksomhet og bosetting og oppgradering av nett som har nådd teknisk levealder.

Vi har snakket med nettsjefer fra Troms i nord via innlandet og Oslofjord-området til Agderfylkene i sør. Her er noen av de tilbakemeldingene vi har fått:

 

Troms Kraft Nett har 77 000 nettkunder og planlegger brutto investeringer på rundt 400 millioner kroner i 2019. Sentralt står et FoU-prosjekt på Nord-Senja, der målet er å demonstrere fleksibilitet i nettet i stor skala. Satsingen er støttet med 39 millioner kroner fra Enova og går nå over fra å være forprosjekt til å bli utviklingsprosjekt. Dette skjer blant annet i nært samarbeid med lokal fiskeindustri i sterk vekst.

– Et prosjekt for nettstasjonsovervåking står sentralt, forteller administrerende direktør  Erling Dalberg i Troms Kraft Nett.

– Målet er, på sikt, å utstyre alle våre 4400 nettstasjoner med instrumentering. Tilgangen på data dette vil gi, legger til rette for å realisere signifikante effektiviseringsgevinster i nettet, sier han. Troms Kraft Nett har nylig ferdigstilt en ny transformatorstasjon på Tromøya, en investering på rundt 180 millioner kroner som øker kapasiteten i nettet betydelig. På Kvaløya bygges 270 MW vindkraft, også her blir det gjennomført tiltak for å gjøre nettet mer robust. På tiltakslisten står også et sjøkabelprosjekt over Balsfjorden, kostnadsberegnet til 60 millioner kroner.

 

I Helgeland Kraft Nett, som forsyner 45 000 kunder med strøm, pågår en omfattende fornyelsesprosess i den elektriske infrastrukturen. Nært forestående er samlokalisering av nettsentral med Nordlandsnett i Mosjøen, og i oppløpet ligger flere kraftprosjekter som skal kobles til nettet.

– Vårt investeringsbudsjett i 2019 er på pluss/minus 100 millioner kroner, forteller Frode Valla, konserndirektør Nett.

– Mye av dette er relatert til løpende vedlikehold og å høste gevinster av allerede gjennomførte investeringer. Med kobling til AMS-teknologien har vi blant annet fokus på jordfeildeteksjon og effektiviseringsgevinster knyttet til anvendelse av sensorer, sier Valla.

 

TrønderEnergi Nett, som er i fusjonsprosess med tilsvarende virksomhet i NTE, har før sammenslåingen rundt 160 000 nettkunder. Sammenslått vil antall nettkunder nå 250 000, og selskapet vil være blant de absolutt største nettselskapene her i landet.

– Den daglige driften er i liten grad preget av den pågående fusjonsprosessen, understreker Bjørn Rune Stubbe, nettdirektør i TrønderEnergi Nett.

– Her har vi mer enn nok å henge fingrene i, blant annet med nettilknytning av flere vindparker under ferdigstillelse. Det gjennomføres betydelige investeringer i regionalnettet, også med føringer mot konjunkturer på høygir i Trondheim. TrønderEnergi Nett har en «hale» på å fullføre AMS-utrullingen, ved årsskiftet en rest på noen få prosent. Når dette skrives, er selskapet på oppløpet med gjennomføringen. Totalt sett ligger det an til at TrønderEnergi Nett i 2019 vil investere rundt en halv milliard kroner i nettet.

 

Eidsiva Nett, som forsyner 164 000 nettkunder med strøm, er den største strømnettaktøren i Innlands-Norge. Dersom de pågående fusjonsforhandlingene med Hafslund E-CO går i orden, vil de sammenslåtte nettvirksomhetene til de to konsernene, med nær én million nettkunder, bli landets desidert største.

– Med 22 000 kilometer regional- og distribusjonsnett å holde orden på, mye i grisgrendte strøk, er det mange oppgaver som krever oppmerksomhet, forteller direktør John Marius Lynne i Eidsiva Nett.

– For tiden står mer robust regionalnett rundt Mjøsa høyt på dagsorden. Dessuten har vi ulike aktiviteter gående relatert til kraftutbygginger, blant annet en konsesjonsgitt vindpark mellom Elverum og Trysil, med et omfang på 13 vindturbiner og en årlig middelproduksjon på 182 GWh. Et annet eksempel er nødvendig oppgradering av kapasitet og tilknytning av nylig påbegynte Tolga kraftverk. Noe opprydding relatert til AMS gjenstår, men selskapet er også godt i gang med å plusse på med flere nettnytteprosjekter i AMS-sammenheng, blant annet jordfeildeteksjon. Samlet investeringsnivå i Eidsiva Nett i 2019 er beregnet til pluss/minus en halv milliard kroner. I tillegg kommer anleggsbidrag.

 

Hafslund Nett er landets største strømnettselskap med rundt 700 000 kunder. Det årlige investeringsvolumet pendler rundt én milliard kroner. Slik er det også i 2019. Antall nettkunder kan i løpet av kort tid komme opp i én million. Det henger sammen med den pågående fusjonsprosessen mellom Hafslund E-CO og Eidsiva Energi.

– Oppgavene er så mange og varierte at det er vanskelig å peke på hva som er viktigst, sier Kristin Lian, administrerende direktør i Hafslund Nett.

Investeringene til Hafslund Nett i 2019 fordeler seg relativt jevnt på regional- og distribusjonsnettet. Regionalnettet er generelt sett godt dimensjonert, mens det er behov for kapasitetstiltak i distribusjonsnettet. Dette skyldes først og fremst betydelig vekst innen ladning og mer desentral produksjon. De effektkrevende lastene øker sterkt. Selskapet har nylig etablert ny IT-plattform. Nå er tiden inne for å nyttiggjøre seg AMS-investeringen, blant annet for å utvikle bedre kundeservice.

 

Glitre Energi Nett leverer strøm til 94 000 nettkunder og har siden tusenårsskiftet vært i betydelig vekst, først og fremst gjennom fusjoner med andre regionale energiselskaper i Buskerud. I 2019 ligger det an til et investeringsnivå på rundt 200 MNOK. Dette fordeler seg både på regional- og distribusjonsnettet, blant annet med ferdigstillelse av et linjeprosjekt mellom Flesaker og Setersberg.

– Vi er i et sammensveiset fellesskap med robuste kompetansemiljøer, sier administrerende direktør Tore Morten Wetterhus i Glitre Energi Nett.

– Dette benytter vi til å utvikle effektivitet og stabilitet på alle nivåer i den elektriske infrastrukturen. Den historisk sett trange effektkapasiteten inn til Drammen er i løpet av de senere årene ryddet av veien. Punktum for AMS-prosjektet ble satt så tidlig som i oktober 2018, og sammen med flere av sine leverandører er Glitre Energi Nett godt i gang med å høste gevinster av denne betydelige investeringen.

 

Med 194 000 kunder i Telemark og Vestfold er Skagerak Nett blant de største strømnettselskapene her i landet. Investeringsbudsjettet for 2019 er på rundt 600 millioner kroner og fordeler seg på alle nivåer i infrastrukturen med et av tyngdepunktene i distribusjonsnettet.

– Noe av dette skyldes at det er behov for å oppgradere gammelt nett som av ulike årsaker har nådd teknisk levealder, forteller konserndirektør Øivind Askvik i Skagerak Nett.

– Tunge klimamessige belastninger på nettet er krevende å håndtere i vårt konsesjonsområde. I snitt beløper de årlige KILE-kostnadene seg til 40 millioner kroner, men har de seneste par årene vært noe høyere som følge av været, sier han. Skagerak Nett er godt i gang med å nyttiggjøre seg AMS-investeringen, blant annet til å håndtere spennings- og jordfeil. Dessuten har selskapet begynt å arbeide mer systematisk med AUS (arbeid under spenning). Blant annet har de etablert et treningssenter som også andre i bransjen kan benytte seg av. Mye nybygging i Telemark og Vestfold både av boliger og næringsbygg gir også selskapet mye å gjøre.

 

Agder Energi Nett har i overkant av 200 000 nettkunder og antallet vokser med rundt 3500 i året.

– I forlengelsen av AMS-utrullingen er samtlige av våre 8300 nettstasjoner utstyrt med instrumentering, forteller administrerende direktør Svein Are Folgerø i Agder Energi Nett.

– Med et tilfang på 100 millioner verdier fra nettet hver dag har vi god kontroll på tilstanden i nettet. I konsesjonsområdet til Agder Energi Nett er det mer produksjon enn forbruk. Det siste året har selskapet ryddet 1000 kilometer med skog og inngått hugstsamarbeid med grunneiere. I løpet av den senere tiden er 291 plusskunder kommet til, med de utfordringer dette representerer. I 2019 skal Agder Energi Nett gjennomføre investeringer for 430 millioner kroner, 100 av dem kunderelatert.