Norwea vil ha Stortinget til å tallfeste et mål for vindkraftutbyggingen i Norge. Foto: Statkraft

Norsk vindkraftforening vil at Stortinget skal vedta en ambisjon om hvor mye vindkraft som skal bygges. – Det vil være veldig, veldig mye vind, ifølge Norwea.

På et innspillsmøte i Olje- og energidepartementet om EUs nye fornybardirektiv for to uker siden tok Norwea til orde for å innføre en vindambisjon for Norge.

Et utgangspunkt for diskusjonen var EUs vedtak om et styringssystem som skal legge til rette for at EUs energi- og klimamål fram mot 2030 nås.

– Veldig, veldig mye vind

Direktivet fastslår et overnasjonalt og kollektivt bindende mål om minst 32 prosent fornybarandel i forbruket for EU samlet innen 2030. Hvert enkelt medlemsland skal fastsette nasjonale bidrag som til sammen skal føre til at målet nås.

For at dette skal bli mulig, etterlyste Norwea et vindmål.

– Vi må starte en debatt om våre ambisjoner, og helst involvere Stortinget i den prosessen. Det var en krevende situasjon med den 3. energimarkedspakken og Stortingets behandling der, så dette bør forankres der, sa direktør Øistein Schmidt Galaaen i Norsk vindkraftforening (Norwea) i sitt innlegg.

– Det er nærliggende å ha en vindambisjon. Ny kraftproduksjon i Norge er ikke synonymt med vind, men det vil være veldig, veldig mye vind. Hvis man skal realisere elektrifiseringsambisjonene, må man ha en god del mer vind. Da må man også forberede en vindambisjon. Ambisjonen er en ambisjon, det er ikke noe bindende nasjonalt mål, men et koordinerende element. Det mener jeg haster litt. Det er ingen motsetning mellom dette og at det skal bygges på markedsbaserte betingelser, for det skal det, sa Galaaen.

30 nye GWh

– Hvor mange nye GWh bør en slik vindambisjon være på?

 Vi mener nett-, areal- og konsesjonspolitikk mv. skal kunne muliggjøre utbygging av minst 30 nye TWh vindkraft i perioden 2021-30 på markedsbaserte betingelser. Tallet er ment å reflektere blant annet ambisiøse elektrifiseringstiltak og industriell vekst og er på linje med Statnetts nye rapport om elektrifiseringspotensial. Setter vi en ambisjon om elektrifisering, er det naturlig å sette en vindambisjon også. Som følge av dette vil også fornybarandel gå opp og utslipp ned, sier Galaaen til Energiteknikk.