nedre røssåga
Nedre Røssåga kraftstasjon.

Enheter som inngår i Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO), skal få kreve politiattest av personer som får tilgang til klassifiserte anlegg.

Olje- og energidepartementet (OED) har sendt et forsalg til Stortinget om å få dette med i energiloven.

Slike anlegg har vesentlig betydning for energiforsyningen og misbruk av informasjon om slike anlegg kan i sin ytterste konsekvens føre til at samfunnskritiske funksjoner blir satt ut av spill, understreker departementet.

Lovforslaget skal bedre virksomhetenes mulighet til å sikre klassifiserte anlegg mot personer «som av ulike grunner ikke er egnet til å ha tilgang til dem». Med tilgang siktes det både til fysisk tilgang og tilgang gjennom IKT-systemer.

Bakgrunnen for forslaget er at PST, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Økokrim og Kripos i en årrekke og i flere ulike trusselvurderinger og rapporter har pekt på innsidetrusler som en utfordring for både offentlige og private virksomheter.

Nye krav om innhenting og fremleggelse av politiattest vil som følge av dette bare gjelde ved nyansettelser. Allerede ansatt personell vil ikke være omfattet.

Kravet gjelder både for faste og midlertidig ansatte, og for innleid arbeidskraft som konsulenter og selvstendige oppdragstakere.

I sitt høringsinnspill til saken stilte Statnett spørsmål ved om fremleggelse av politiattest vil være tilstrekkelig, og mente det ville være mer hensiktsmessig med en utvidet hjemmel for sikkerhetsklarering av personell som skal få tilgang til slike anlegg.