Varanger Kraft får mer tid på seg til å begynne å bygge trinn 2 av Raggovidda vindpark. Illustrasjonsfoto:Multiconsult)

Varanger Kraft trenger mer tid til å forhandle før de vedtar bygging av Raggovidda trinn 2. Statnett innvilger fristutsettelse til årsskiftet.

Raggovidda vindkraftverk trinn 1 består i dag av 15 vindturbiner med totalt 45 MW installert effekt. I 2021 skal vindkraftverket etter planen bli utvidet med et trinn 2, bestående av 12 vindturbiner med 51,6 MW installert effekt, slik at vindkraftverket totalt vil ha en installert effekt på 96,6 MW. 

27. juni 2017 fikk Raggovidda tildelt 50 MW nettkapasitet i transmisjonsnettet av Statnett. Fristen for å utnytte den tildelte kapasiteten gjennom en dokumentert investeringsbeslutning ble satt til to år, altså 27. juni i år. 

20. mars søkte imidlertid Varanger Kraft om å få utsatt fristen til 31. desember i år.

I prosess med investorer

Begrunnelsen var at det er flere elementer som gjenstår å få på plass før eierne kan foreta en investeringsbeslutning.

Varanger Kraft er for tiden ifølge søknaden i «en strukturert prosess med potensielle investorer for å sikre egenkapital til finansieringen av utbyggingen av trinn 2».

«Det pågår blant annet forhandlinger med leverandører og grunneiere om endelige avtaler for utbyggingen av Raggovidda trinn 2. I tillegg VKV at de pågående investorprosessen kan påvirke strukturen i prosjektet og medføre en forskyvning av opprinnelig planlagt tidspunkt for investeringsbeslutning», heter det i søknaden, som Energiteknikk har fått innsyn i.

Får 1,6 MW ekstra

I Statnetts vedtak, som Energiteknikk har sett, godkjennes søknaden.

Statnett viser imidlertid også til at Finnmark Kraft med Hamnefjell vindkraftverk også har søkt om den samme nettkapasiteten. Statnett presiserer derfor at hvis Varanger Kraft Vind ser at de likevel ikke vil benytte den tildelt kapasiteten, må de uten ugrunnet opphold si fra seg tildelt nettkapasitet slik at Finnmark Kraft kan få den tildelte kapasiteten.

Varanger kraft opplyste også at trinn 2 vil bestå av 12 vindturbiner a 4,3 MW, totalt 51,6 MW. Statnett opplyser at de ikke har noen innvendinger mot denne lille effektøkningen på 1,6 MW sammenlignet med hva det var gitt tillatelse til.