Havøygavlen vindpark i Måsøy kommune Finnmark ble åpnet i 2002. Lenger øst i fylket er den videre vindkraftutbyggingen nå uviss. Foto: Larry Lamsa.

NVE holder Øst-Finnmark utenfor vindkraftrammen, men ifølge Statnett kan den varslede Varangerbotn-linjen gi plass til 500 MW mer vindkraft øst i fylket.

I den nasjonale vindkraftrammen som ble lagt fram mandag, er Øst-Finnmark ikke blant de 13 utvalgte områdene som er spesielt godt egnet for ny utbygging.

Dette til tross for at Statnett i forrige uke varslet at de vil søke konsesjon om en 420 kV-forbindelse fra Skaidi østover til Varangerbotn.

Nettet har kapasitet

Til Energiteknikk opplyser Statnett at den nye linjen og Statnetts øvrige planlagte tiltak i nettet i Finnmark anslås å gi plass til mellom 300 og 500 MW ny vindkraft, avhengig av forbruksutviklingen. Det står allerede 175 MW vindkraft i kø, som har fått konsesjon men som mangler plass i nettet for å kunne bygges.

Utover dette vil det altså ifølge Statnett være plass til mellom 125 og 325 MW ny vindkraft når den nye ledningen kommer. 

– Våre innspill til NVE sin nasjonal ramme for vindkraft var knyttet til nettkapasitet i fjor, og må sees i lys av dette. Med nye ledninger vil dette bildet kunne endres. Sett i forhold til nettkapasitet vil Øst-Finnmark kunne være et område med mer vind fremover, men NVE har også gjort andre vurderinger utover nettkapasitet alene, sier kommunikasjonssjef Berig Erdal i Statnett.

– Vanskelig å vurdere

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund trakk overfor Energiteknikk fram hensynet til reindriften som et argument mot å ta Øst-Finnmark med i rammen.

I sin vurdering av området i den nasjonale rammen skriver NVE at området har vært et av de vanskeligste å vurdere med tanke på egnethet for vindkraft.

«Området har de aller beste produksjonsforholdene i Norge, samtidig som det per i dag ikke er nettkapasitet til å bygge vindkraftverk», skriver NVE.

Direktoratet viser til at det er offentliggjort planer om både økt kraftforbruk i Øst-Finnmark og alternative produksjonsløsninger som ikke krever mye nettkapasitet, som hydrogen- eller ammoniakkproduksjon.

«Alternative produksjonsløsninger krever imidlertid også nettkapasitet til forbruk, og denne kapasiteten er så dårlig at slike løsninger er lite aktuelle på kort sikt. På lengre sikt kan både dette og nye kraftledninger knyttet til mer forbruk være aktuelt. Dette kan være et argument for å peke ut området som et av de mest egnede. Usikkerheten rundt denne utviklingen er imidlertid stor», skriver NVE.

Kan endres på sikt

Reindriftsinteressene blir også hørt.

«Fordi Øst-Finnmark i tillegg består av reinbeiteland, mener NVE at området ikke framstår som et av de mest egnede for vindkraft på kort og mellomlang sikt. Denne vurderingen kan endres på lengre sikt, og området kan være aktuelt for utpeking ved en eventuell oppdatering av den nasjonale rammen», skriver NVE.