Hydro Husnes
Bildet er fra Hydros anlegg på Husnes i Hordaland.

Hydro ber NVE sikre at Statnett får insentiver til å spare på linje med andre nettselskaper.

Oppdatert med kommentar fra Statnett.

En rapport konsulentselskapet Sweco laget for Norges- vassdrags og energidirektorat (NVE) konkluderte med at Statnett mangler insentiver til å spare når de bygger transformatorstasjoner, slik Energiteknikk nylig omtalte.

I et innspill til NVE advarer Hydro om situasjonen.

«Sweco påpeker at dagens praksis ikke gir Statnett insentiver på lik linje med andre nettselskaper til å velge kostnadseffektive løsninger. Dette er svært uheldig og bør adresseres av NVE», skriver Hydro i sitt innspill, som Energiteknikk har sett.

– Ikke tilfredsstillende insentiver

Aluminiumsprodusenten viser til anslag fra NVE om at det skal investeres 135 milliarder kroner i kraftnettet fra 2018 til 2027, hvorav 50-70 milliarder i transmisjonsnettet.

«Det vil si at halvparten av investeringene som skal gjøres i nettet den kommende tiårsperioden vil gjøres av et selskap som ikke har tilfredsstillende insentiver til å velge kostnadseffektive løsninger. Her er det svært viktig at NVE følger opp og utreder tiltak for i sikre at Statnett får insentiver pi lik linje med andre nettselskap», skriver Hydro.

Sweco peker i sin rapport på at begrensede muligheter til å velge stedlige tilpasninger istedenfor Statnetts standardløsninger i mange tilfeller vil være kostnadsdrivende.

«Det er en krevende prosess og manglende insentiv for prosjektorganisasjonen til å søke om unntak fra Statnetts standarder. Det er også krevende for leverandører, selv om de også vil ønske å ivareta sine egne inntektsmuligheter, å foreslå kostnadsbesparende tiltak hvis de ikke er i tråd med standarder», skriver Hydro.

Vil forenkle prosesser

Selskapet mener at prosjekter og prosesser i Statnett burde legges opp på en slik måte at det gis tilstrekkelige insentiver til å velge kostnadseffektive stedlige tilpasninger som foreslås av prosjektorganisasjonen og leverandører.

«Dette kan gjøres blant annet ved i forenkle prosesser for i søke om avvik fra standarder hvor kost/nytte vurderes, sikre at prosjekter blir utfordret på kostnadsreduserende tiltak gjennom hele beslutningsprosessen», skriver Hydro.

Rapporten konkluderer med at Statnett ikke bygger dyrere klasse 3 transformatorstasjoner enn andre nettselskap basert på de seks prosjektene som er vurdert. Hydro mener det er viktig å understreke at de to prosjektene som er gjennomført av Agder Energi og BKK, er bygget i henhold til Statnetts standarder.

«Analysen gir derfor ikke et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere om andre nettselskap ville valgt mer kostnadseffektive losninger for klasse 3 stasjoner», skriver aluminiumsprodusenten.

Snevert utvalg

Bransjeorganisasjonen Norsk Industri tar opp den samme problematikken i sitt innspill.

«Statnett arbeider på overtid med å få innført en ny tariffmodell for perioden fra 2020 og utover, der industrien, utover å få høyere tariffer som følge av enorme utbyggingskostnader, etter Statnetts syn skal ta en større inndekningsdel av Statnetts kostnader. Derfor er det helt avgjørende for industrien at Statnett bygger og drifter transmisjonsnettet, inkludert trafostasjoner, så kostnadseffektivt som mulig. Dette blir ekstra viktig siden stasjonsinvesteringer vil utgjøre et betydelig omfang av Statnetts investeringsportefølje i årene framover», skriver Norsk Industri.

Bransjeorganisasjonen påpeker også at antall prosjekter er for lavt og utvalget for snevert til å konkludere, og ber om at det lages en større studie der flere prosjekter tas med.

Videre tar Norsk Industri til orde for at Statnett bør få beregnet sin kostnadsnorm på årlig basis, og at det må vurderes om Statnett har for høye inntektsrammer.

«Det må også drøftes hvordan inntektsreguleringen av Statnett forhindrer overdimensjonering for å unngå KILE-kostnader», skriver Norsk Industri.

Sweco fant hele 56 kostnadseffektiviseringstiltak der 21 vurderes å ha potensielt stor nytteverdi.

«Det er svært viktig at Statnett og NVE følger opp disse vurderingene», skriver Norsk Industri. 

Har redusert kostnadsrammen

Overfor Energiteknikk kommenterer konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett, Elisabeth V. Vardheim, kritikken slik: 

«Vi er helt enig med industrien i at vi skal søke og velge de mest effektive løsningene innenfor de rammene myndighetene gir oss. Vi har siden 2013 jobbet mye med å få ned enhetskostnadene, få ned tidsbruken og profesjonalisere byggherrerollen, noe som har resultert i at kostnadsrammen i pågående utbyggingsprosjekter har blitt redusert med 4,3 milliarder kroner eller 18 prosent.

Det har vært en bratt læringskurve, i løpet av åtte år har vi utviklet en byggherreorganisasjon som i 2010 bygde nesten 30 kilometer med kraftledning i året, til en byggherre som i dag bygger 35 kilometer i måneden.

I Statnett legger vi stor vekt på en kostnadseffektiv utvikling og drift av kraftsystemet, og vi har i 2018 gjort større organisatoriske endringer for å forenkle og effektivisere prosjektgjennomføringen for å redusere kostnader. Flere av Swecos anbefalinger er i tråd med de endringene som vi fra 2019 implementerer som en del av en revidert prosjektmodell, hvor hovedhensikten er å forenkle krav til prosjektgjennomføring samt å legge til rette for en mer kompakt byggherreorganisasjon og risikobasert tilnærming til både gjennomføring og utforming av anlegg».