Kommunal- og moderniseringsdepartementet besluttet mandag at arbeidet med vindkraftparken på Frøya må stanses midlertidig.

Det skriver departementet i en pressemelding. Departementet understreker at det ikke har tatt stilling til om det er feil eller mangler ved Fylkesmannens vedtak.

Departementet tar heller ikke stilling til om det skal være vindkraftpark eller ikke på Frøya, men skal foreta en grundig gjennomgang av Fylkesmannens behandling av saken.

– Dette er en vanskelig sak som vil ha store konsekvenser for mange. Jeg tar bekymringene til kommunen og innbyggerne på alvor. Det er helt avgjørende at alle kan føle trygghet for at det er en reell prøving departementet gjør, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i pressemeldingen.

Har ikke tatt stilling

15. april 2019 påla Frøya kommune TrønderEnergi Vind stans i arbeidet med vindkraftparken. Fylkesmannen i Trøndelag opphevet stansningspålegget etter klage fra TrønderEnergi.

Frøya kommune har bedt departementet om å omgjøre Fylkesmannens vedtak. I forlengelse av dette har kommunen også bedt om at arbeidene med vindkraftparken stanses til departementet har ferdigbehandlet kravet om omgjøring.

En beslutning om utsatt iverksetting innebærer ikke at departementet har tatt stilling til om det er feil eller mangler ved Fylkesmannens vedtak som innebærer at dette er ugyldig.

Saken har høy prioritet i departementet, ifølge pressemeldingen.

Irreversible skader

I departementets brev til Frøya kommunes advokat legges det vekt på at sprengningsarbeider kan føre til irreversible skader.

«En eventuell utsettelse vil dermed sikre at det ikke oppstår ytterligere skader som kan være vanskelige og kostbare eller i verste fall, umulig å rette opp i etterkant, dersom kommunen skulle få medhold enten i forvaltningen eller domstolene. Hensynet til reversibilitet er således et moment som taler for at det gis utsatt iverksetting», heter det i brevet.

Departementet ga de berørte partene frist til 24. mai med å kommentere omgjøringsbegjæringene.

«Departementet har derfor ikke hatt anledning til å gå inn i detaljene i denne saken. Departementet har dermed ikke tatt stilling til om det kan foreligge grunnlag for omgjøring», heter det i brevet.

Primo juni

I brev i april opplyste TrønderEnergi at oppståtte og videre forsinkelser i prosjektet påførete dem merkostnader på 300000 – 500.000 kroner per dag.

Departementet understreker at det kreves rask avklaring og prioritert saksbehandling.

«Departementet arbeider derfor for å ha ferdigbehandlet omgjøringsbegjæringen primo juni 2019», heter det i brevet.