En ny rapport fra Menon Economics tar utgangspunkt i at det vil bli forsket langt mer på elektrifisering i fremtiden. Foto: Geir Mogen/NTNU

En fremskyndet fullelektrifisering av Norge kan skape verdier for 210 milliarder kroner fram mot 2040, ifølge en rapport Menon Economics har laget for Energi Norge.

Konsulentselskapet har i rapporten beregnet netto næringsøkonomiske verdiskapingseffekter av en storstilt satsing på elektrifisering hvor Norge går i tet.

En ambisiøs elektrifisering av norsk økonomi innen 2040 vil kreve betydelige investeringer i forskning og utvikling.

I 2017 var norsk næringslivs samlede FoU-investeringer på om lag 32 milliarder kroner. Av dette sto elektrifiserings-FoU for 2,7 milliarder, tilsvarende 8 prosent, basert på Menon Economics’ analyse.

210 milliarder

Samlet årlig elektrifiserings-FoU forventes å økes med 4 milliarder fram mot 2040, noe som anslås å utgjøre 16 prosent av norsk næringslivs samlede FoU på det tidspunktet.

Det er innen sjøtransport, kraftsystemet og olje- og gassnæringen FoU-investeringene vil øke mest for å legge til rette for en fremskyndet elektrifisering, ifølge rapporten, som presenteres onsdag.

Den gradvise vridningen mot høyteknologisk eksport øker produktiviteten og dermed norsk verdiskaping. Den årlige oppgangen i verdiskaping relativt til referansebanen starter på rundt 900 millioner i 2019 og vokser til om lag 17 milliarder kroner årlig i 2040.

«Samlet estimerer vi at en fremskyndet fullelektrifisering av Norges resulterer i en netto-oppgang i verdiskaping knyttet til elektrifiserings-FoU på om lag 210 milliarder kroner fram mot 2040», heter det i rapporten.

Dette gir ifølge rapporten tilsvarende verdiskaping som 105.000 nye årsverk i den høyproduktive offshore-leverandørindustrien.

I praksis vil imidlertid produktivitetsgevinstene, gjennom positive eksternaliteter fra FoU-aktiviteten, fordeles på enda flere arbeidstakere.

Etterlyser langsiktighet

Realisering av disse verdiskapings- og sysselsettingsvirkningene krever ifølge rapporten en «proaktiv grønn norsk næringspolitikk».

Norge er allerede et av de mest elektrifiserte landene i verden, og har derfor et svært godt utgangspunkt for å være et pionerland på feltet. Dersom næringspolitikken legger til rette for å videreutvikle denne posisjonen, og utnytte den globale etterspørselen som kommer, er det ifølge rapporten både mange og gode muligheter for at elektrifiseringsteknologi kan bli en viktig eksportartikkel.

Aktørene som er intervjuet i forbindelse med rapporten, påpeker at det norske virkemiddelapparatet og dagens insentiver for å drive frem nye grønne teknologier, fungerer godt.

Samtidig er det en gjennomgående tilbakemelding fra virksomhetene at dagens støttesystemer og anbudsprosesser ikke er langsiktige nok.

For eksempel vil et signal om hva som vil vektlegges i fremtidige anbud bidra til å fremskynde utviklingen av elektrifiseringsteknologi innen transportsektoren. Verdiskapingsestimatene legger til grunn at elektrifiserings-FoU øker med halvannen gang fram mot 2040. Dette skjer ikke av seg selv, men vil ifølge rapporten kreve et virkemiddelapparat som i tiden fremover i enda større grad fokuserer på grønn omstilling og teknologisk utvikling.