Skadetallene i kraftbransjen fortsetter å synke, viser nye tall fra Kantar TNS. Illustrason: Kantar TNS

Antall skadde i kraftbransjen per million arbeidstimer ble lavere i fjor enn året før, men tallet for lærlingene er fremdeles høyt.

Oppdatert med kommentar fra Energi Norges sjef Knut Kroepelien.

Det viser tall Kantar TNS har laget for Energi Norge og som legges fram på en konferanse i Stavanger tirsdag.

Antall skader med og uten fravær per million arbeidstimer (H2-verdien) blant energibedriftene lå i 2017 på 11,1, og sank i 2018 ned på 10,4. Til sammenlikning var verdiene 18,6 i 2012, 14,9 i 2013, 12,7 i 2014, 10,9 i 2015 og 9,9 i 2016 (se graf).

Energi Norges daglige leder Knut Kroepelien er likevel ikke fornøyd med  utviklingen. 

– Det har vært en veldig nedadgående trend fra et uakseptabelt høyt nivå fra en ti års tid tilbake. Men inntrykket er at det flater ut i den utviklingen, og det er litt bekymringsverdig. Vi er nødt til å gjøre en kraftinnsats for å få det til å peke nedover igjen, sa Energi Norges daglige leder Knut Kroepelien i sitt innlegg på konferansen.

Når man ser på antall skader med fravær per million arbeidstimer (H1-verdien) holder den seg relativt stabil om enn med en svak nedgang til 4,7.

Mest skader i nettselskapene

Totalt sett er det i kartleggingen for 2018 registrert 123 skader som har medført fravær, (H1).

Som i tidligere år er det blant nettselskapene at antallet skader er høyest, med 74 skader som har medført fravær. I 2018 rapporteres det om 25 skader hos entreprenørselskaper, en oppgang fra 22 i 2017.

På den annen side går antall skader hos de uspesifiserte/vertikale selskapene ned fra 23 i 2017 til 7 i 2018. Blant produksjonsselskapene er antallet skader relativt stabilt med 14 skader i 2018 mot 16 skader i 2017, ifølge Kantar TNS.

Det er blant nettselskapene og entreprenørselskapene at vi finner de fleste skadene med og uten fravær i 2018, med henholdsvis 164 og 61 skader.

Flere alvorlige skader

Antallet alvorlige skader øker igjen marginalt til 43, fra 40 i 2017 og 36 i 2016. I 2018 rapporteres de fleste alvorlige skadene fra nettselskapene (28) og fra entreprenør-selskapene (11).

Antall sykedager som følge av skader totalt sett for bedriftene/enhetene som har rapportert tall er i 2018 2058 dager. I

2017 var tallet 1480 dager, mot henholdsvis 3623 i 2012, 2347 i 2013, 2026 i 2014, 2559 i 2015 og 2126 i 2016.

Det ble rapportert to dødsulykker i bransjen i 2018.

I 2018 er det totale sykefraværet for bransjen 3,7%. I 2017 var tilsvarende tall 3,8%, i 2016 var det 3,9%, mens det i 2015 var 4,0%.

Farlig for lærlingene

Det er i 2018 rapportert inn at det er 605 lærlinger ansatt i bedriftene som deltok i kartleggingen, de fleste tilknyttet nett- og entreprenørselskapene.

Ved å benytte det antall timer som øvrige ansatte i snitt arbeider per år, har det blitt gjort et estimat av H2- og H1-verdier for lærlinger.

Med en H2-verdi på 23,1 (2015: 27,5, 2016: 22,2, 2017: 30,6) og en H1-verdi på 11,1 (2015: 14,8, 2016: 12,5, 2017: 15,3) ligger verdiene for lærlinger fortsatt vesentlig høyere enn tilsvarende tall for ordinært ansatte.

Energi Norge-sjefen mener dette må endres.

– Det er veldig vanskelig å akseptere at unge og nye har så mye større sannsynlighet for å bli skadet enn de som er erfarne. Det er ikke noe hyggelige tall, og et godt stykke unna de vi bør sammenligne oss med, sa Kroepelien.