Prosjektleder Erlend Bjerkestrand i NVE (t.h.) presenterte rapporten Forslag til nasjonal ramme for vindkraft under det første innspillsmøtet på Lillestrøm i går. Foto: Atle Abelsen

NVEs Forslag til nasjonal ramme for vindkraft vekker lite begeistring i de berørte kommunene på Østlandet. Direktoratets turné av innspillsmøter landet rundt kan fort bli en seilas i sterk motvind.

«Sjømannen ber ikke om medvind. Han lærer seg å seile.» 

Den svenske forfatteren Gustav Lindbergs mer enn hundre år gamle sitat kan stå som motto for turneen av innspillsmøter til NVEs utredning Forslag til nasjonal ramme for vindkraftsom direktoratet innledet på Lillestrøm i går. Om responsen fra de berørte kommunene på Østlandet er representativ for resten av landet, er det ikke bare de forventede naturvernere som vil gi utbyggerinteressene sterk motbør når de ønsker å bygge ut inntil 30 TWh/år ny vindkraft i 13 områder landet rundt. Også kommunene vil kjempe hardt for å unngå at jomfruelige høyfjell og kystlandskap blir omregulert til «industriområder», som de kaller det.

– Vi har et samlet kommunestyre og så å si hele befolkningen bak oss. Dette ønsker vi ikke! fastslår ordfører Norvald Illevold i Rendalen kommune. 

– Vi føler oss tatt på senga, og er sterkt skeptiske til å bli på-prakket svære vindparker i uberørte deler av kommunen vår, sier ordfører Merete Myhre Moen i Tynset kommune.

Heller ikke rådmann Siv Stuedal i Tolga kommune er noe vennligere stemt: – Vi har mottatt noen voldsomme reaksjoner på planene fra både innbyggerne og de mange eierne av hytter og fritidsboliger i kommunen. Vi frykter dette vil rasere turismen, som er svært viktig for kommuneøkonomien.

Døve ører

Symptomatisk nok, ble bransjeforeningen Norweas representant Daniel Willoch møtt med øredøvende stillhet da han avsluttet sin appell, i motsetning til de mange kritikerne som fikk bifall og applaus fra de drøyt hundre som hadde møtt fram. 

– Dette handler om å bidra til å løse et av de alvorligste utfordringene menneskeheten står overfor, klimakrisen. Om vi bygger ut i de områdene NVE har pekt ut i rapporten, kan vi være med på å ta 40 prosent av de kuttene det norske samfunnet har forpliktet seg til internasjonalt innen 2030. Og det på et areal som utgjør rundt to prosent av de 29.000 kvadratkilometerne som er pekt ut, av hele Norges brutto areal på 385.000 kvadratkilometer, sa Willoch for døve ører.

Bortkastet planarbeid

Ordfører Norvald Illevold i Rendalen kommune hevder at han hadde alle de berørte kommunene i østlandsområdet i ryggen, ikke bare de tre som hadde tatt turen til flisbyen ved Øyeren, i sin vindkraftmotstand. 

– Alt vårt planarbeid de siste ti årene, all vår innsats for å bevare unik og uberørt natur og uvurderlige kulturminner i kommunen, alt vil være forgjeves om disse utbyggingene blir gjennomført. Vi har jobbet planmessig med en forsiktig utbygging av hyttefelt under randsonen til snaufjellet, for å ivareta fjellet som et rekreasjonsområde. Det er disse områdene som trekker turistene som vil oppleve uberørt natur. Da blir det absurd om statlige myndigheter legger til rette for at utenlandske utbyggere kan etablere en vindpark i de samme områdene, påpeker han.

Sårbar primærnæring

Ordfører Merete Myhre Moen i Tynset kommune er enig med Rendalens ordfører i at turismen vil bli sterkt skadelidende ved en utbygging, og legger til: – Vi har også en viktig, men sårbar primærnæring i vårt høyfjellslandbruk. vi har ikke muligheter for å dyrke korn, frukt eller grønnsaker, men har fantastiske utmarksressurser. Her er det beitedyr som gjelder. Og det går dårlig sammen med enorme vindparker. Det kommer vi til å gi klart uttrykk for i vår høringsuttalelse, advarer hun.

Tolga kommune er også sterkt avhengig av opplevelsesturismen og høyfjellslandbruket. – Dette er svært viktige områder også for villreinstammen, sier rådmann Siv Stuedal. – Vi vil også påpeke at Riksantikvaren har påpekt at vindparker i disse områdene vil være synlige og utgjøre en visuell forurensning over enormt store områder. Vi snakker om sammenhengende områder med uberørt natur som strekker seg fra Femundsmarka og langt over i svensketraktene.

Folkets røst

Også representanter for hyttefolket hadde funnet veien til Lillestrøm. Vi avtalte ikke et intervju med Eli L., så vi anonymiserer henne, men referer fra hennes innlegg i den offentlige debatten. Hun kaller seg «forbitret hytteeier og bekymret økonom», og påpeker at NVE og OED her kan bidra til å legge deler av distriktene øde. – Hvem vil vel satse på hyttefelt opptil et område som er utpekt som egnet for vindkraftutbygging? spør hun. 

Hun mener også, som siviløkonom, at de økonomiske forutsetningene for vindkraftutbyggingene er «snåle». – Verdien av naturen er satt til null. Det skal ikke betales for naturverdier som ødelegges. Det er også absurd at innbyggerne i kommuner med gode vindressurser ikke skal nyte godt av samme grunnrentebeskatningen som vannkraftkommunene. 

Hun setter også et spørsmålstegn ved om vi trenger disse utbyggingene. – Det står i rapporten at vi vil ha et kraftoverskudd i Norge i svært lang tid, men de viser til et underskudd av fornybar kraftproduksjon i Europa. «Vår» kraft skal altså sendes sørover. Der sendes den inn i et klimakvoteområde, der utslipp er et nullsumspill. Det er underliggende i rapporten en forutsetning at EUs kvotesystem vil bli strammet til med mer norsk fornybar energi inn i systemet. Men det er ikke underbygget, og framstår som synsing. Om dette skal legges vekt på, bør det i det minste utredes skikkelig, og ikke bare være en løs antakelse i en rapport.

Innspill landet rundt

De øvrige innspillsmøtene vil bli arrangert i

  • Kristiansand 21. mai
  • Bergen 23. mai
  • Trondheim 12. juni
  • Hammerfest 17. juni

For de som vil gi høringsinnspill til rapporten «Forslag til nasjonal ramme for vindkraft» er fristen 1. oktober. Rapporten kan lastes ned fra NVEs nettsider.