Statkrafts ønske om å øke effekten på Kvinesheia vindpark skal ut på høring. Foto: Robert Sandell/Mostphotos

Statkraft får fortsette sine planer med Kvinesheia vindkraftverk i Vest-Agder, mens utfordreren Njord får avslått sin konsesjonssøknad. Men Statkraft får ikke uten videre øke effekten fra 60 til 90 MW.

NVE har avslått søknaden fra Njordr om konsesjon til å bygge Kvinesheia vindkraftverk i Vest-Agder, siden Statkraft allerede har konsesjon der.

Mange i bransjen hevet øyebrynene da nykommeren Njordr i februar søkte om konsesjon for Kvinesheia vindkraftverk i Kvinesdal og Lyngdal kommuner i Vest-Agder. Statkraft hadde nemlig allerede konsesjon for vindparken, men hadde ikke fornyet avtalen med grunneierne.

Njordr inngikk avtaler med flere av grunneierne, for slik å stoppe Statkrafts planer.

Avviser Njordr

Nå har imidlertid NVE slått fast at det er Statkraft som eventuelt skal få bygge.

«Det foreligger en gyldig konsesjon etter energiloven til Statkraft for bygging og drift av Kvinesheia vindkraftverk. Njordrs konsesjonssøknad gjelder akkurat det samme arealet som Statkraft har konsesjon for. […] Konsesjonen gir altså Statkraft en eksklusiv rett til å utnytte det konsesjonsgitte arealet til vindkraftutbygging, så lenge konsesjonen står ved lag», skriver NVE i et brev til Njordr.

Statkraft har søkt om utsatt idriftsettelse med ett år, til utgangen av 2021, og om å få øke effekten på parken fra 60 til 90 MW. Dette vil ifølge NVE ikke åpne for en konkurranse mellom Statkrafts prosjekt og Njordrs søknad. NVE tar derfor ikke konsesjonssøknaden fra Njordr til nærmere behandling, siden Statkraft allerede har gyldig konsesjon.

For å bygge kraftverket, må Statkraft ha avklaring med grunneierne. Det kan enten skje ved minnelige avtaler «eller ved vedtak om samtykke til ekspropriasjon», skriver NVE.

At Njordr har inngått minnelige avtaler med mange av grunneierne, har ifølge NVE ikke betydning for spørsmålet om konsesjon.

NVE avslår derfor Njordrs søknad om konsesjon.

Ny høring

NVE mottok 20 høringsuttalelser til søknaden om å øke effekten til 90 MW. Flere hevdet at økningen var så stor at det utløser krav om ny konsesjonsbehandling.

Tidligere har det vært en relativt smal sak for vindkraftutbyggerne å få NVEs tillatelse til å bygge høyere turbiner enn først planlagt. Nylig ba Olje- og energidepartementet om en grundigere behandling i disse spørsmålene.

På Kvinesheia krever nå NVE oppdaterte konsekvensutredninger, som skal sendes på ny offentlig høring.

Direktoratet påpeker at det blir stadig høyere effekt i hver turbin, og at det i det siste har vært en rask utvikling i høyden på turbinene. «På noen år har maksimale høyder gått fra under 150 meter til godt over 200 meter», skriver NVE i et brev til Statkraft.

Derfor vil NVE at virkninger som følge av eventuell endring i turbinhøyde gjøres rede for i tilleggsutredningene.

Avinor, Teleonr, Meteorologisk institutt og Norges televisjon (NTV), som styrer det digitale bakkenettet, påpekte i sine innspill at de må gjøre nye vurderinger med virkinger for sine interesser når detaljplanen foreligger.

Når det gjelder utsatt frist for idriftsettelse, vil NVE behandle dette sammen med de andre endringsplanene.