Aluminiumsproduksjonen, her på Høyanger, er avhengig av billig og sikker strømforsyning. Foto: Hydro

NVE varsler at de vil klassifisere nettet rundt Høyanger i Sogn og Fjordane som distribusjonsnett og ikke transmisjonsnett. Hydro advarer mot økt nettleie og svekket driftssikkerhet.

Det går fram i et varsel om vedtak om omklassifisering som Energiteknikk har sett.

Anleggene det gjelder er Statnetts 132-linje mellom Hydro Høyanger og Høyanger, Statnetts 132-linje mellom Sogndal og Mel og en Statnett-transformator i Høyanger, en SFE-transformator i Moskog og en Sognekraft-transformator i Sogndal.

Linjen Sogndal-Mel (45 km) er en del av en sammenhengende 132 kV-forbindelse mellom Haugen og Sogndal med avgreining fra Moskog til Høyanger. 132 kV-linjene Haugen-Mel og Moskog-Høyanger er eid av SFE Nett, og er tidligere vurdert og vedtatt klassifisert som regionalnett. Vedtaket er påklaget til Olje- og energidepartementet.

Forsyningssikkerhet

Statnett begrunner søknaden med at nettanleggene ikke lenger har funksjon som transmisjonsnett etter at ny gjennomgående 420 kV-nett mellom Ørskog og Sogndal ble satt i drift i desember 2016. Statnett mener linjen fra Haugen til Sogndal nå har hovedfunksjon som regionalt/lokalt distribusjonsnett.

132 kV-linjen inngår heller ikke i fastsettelsen av kapasitetsgrenser for transmisjonsnettet, og anleggene driftes stedvis parallelt med 420 kV-nettet, påpeker Statnett.

Hydro Energi har imidlertid vært kritiske til Statnetts søknad. De har påpekt at forsyningssikkerheten ved aluminiumsverket i Høyanger er svært viktig, og at denne best sikres med en robust tilknytning som eies av én netteier, med tilstrekkelig kapasitet, kompetanse og beredskap.

De har også vist til at Hydro Høyanger har et høyt og stabilt forbruk hele året som Statnett kan koble ut  i krevende situasjoner.

Hydro mener også at en omklassifisering vil gi urimelige tariffmessige omfordelingsvirkninger, og uforutsigbare rammevilkår for industrien.

Derfor har selskapet bedt om at en eventuell omklassifisering uansett utsettes til 1. januar 2022.

Har blitt mindre viktig

NVE varsler imidlertid at de vil godkjenne Statnetts søknad, og at det dette skal gjelde allerede fra første januar 2020.

Bakgrunnen for omklassifiseringen er en endring i energiloven som sier at transmisjonsnett skal omfatte anlegg på minst 200 kV og anlegg på 132 kV «som er av vesentlig betydning for driften av disse anleggene».

NVE legger i sitt vedtak vekt på at anleggene verken er på høyeste spenningsnivå i området eller binder sammen transmisjonsnettet for øvrig etter at 420 kV-linjen mellom Ørskog og Sogndal ble satt i drift. Ved bygging av den nye 420 kV-linjen ble nemlig delstrekninger av 132 kV-linjen sanert.

NVEs er enige med Statnett i at anleggene ikke inngår i fastsettelse av overføringsgrenser for 420 kV-linjen.

«Bakgrunnen for dette er at anleggene enten driftes med nettsplittingsvern eller at de konstant driftes delt. Som følge av dette driftes de heller ikke som N-1 reserve for 420 kV-linjen», skriver NVE.

NVE mener også at 132 kV-linjene ikke er viktig for driftssikkerheten til transmisjonsnettet.

Ifølge direktoratet er det ikke er grunnlag for å legge vekt på størrelsen på tilknyttet forbruk i vurderingen av anleggenes klassifisering. 

NVE skriver også at de ikke vektlegger de tariffmessige forholdene i sin vurdering, og  begrunner dette med å vise til energiloven og dens forarbeider.

Frykter høyere nettleie

I en kommentar til NVEs varsel om vedtak gjentar Norsk Hydro sine advarsler, og hevder at NVEs tolkning av energiloven er for streng.

«Aluminiumsproduksjon er svært sårbar for avbrudd i strømforsyningen og etter Hydros syn sikres forsyningssikkerheten i området best med en robust nettilknytning som eies og driftes av en netteier med tilstrekkelig kapasitet, kompetanse og beredskap», skriver Hydro.

En omklassifisering av nettanlegg i Høyanger vil ifølge Hydro resultere i en liten øy av overordnet distribusjonsnett, noe som ifølge Hydro er svært lite hensiktsmessig ikke i tråd med energilovens hensikt.

Hydro viser til at nettkostnadene er viktige for aluminiumsproduksjonen og at de er eksponert for verdensmarkedet.

«Dette gir uansett høyere kostnader og mindre forutsigbarhet. Kostnadsøkningen vil gjøre det mer krevende å gjennomføre investeringer i Høyanger metallverk», skriver selskapet.